આવી અશોકભાઈ પરણાવવાની લ્હેર ના આવે ફરી ફરીને…

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

આવી અશોકભાઈ પરણાવવાની લ્હેર ના આવે ફરી ફરીને…
આવી અશોકભાઈ પરણાવવાની લ્હેર ના આવે ફરી ફરીને…

મંડપ ઉપર મૂકી સાકર, ઈલાફોઈને વળગી ડાકણ
આવી ધવલભાઈ પરણાવવાની લ્હેર ના આવે ફરી ફરીને…

મંડપ ઉપર મૂક્યું સંતરૂ, ઊર્મિલાફોઈને વળગ્યું વંતરુ,
આવી ધવલભાઈ પરણાવવાની લ્હેર ના આવે ફરી ફરીને…

મંડપ ઉપર મૂક્યો સોસિયો, અમિતાબેનને લઈ ગયો ઘસીયો,
આવી અશોકભાઈ પરણાવવાની લ્હેર ના આવે ફરી ફરીને…

મંડપ ઉપર મૂક્યું રીંગણ, વિવેકને તો લઈ ગઈ કાળિયણ,
આવી અશોકભાઈ પરણાવવાની લ્હેર ના આવે ફરી ફરીને…

મંડપ ઉપર મૂક્યો સાબુ, ઉર્જિતાને લઈ ગયો બાબુ,
આવી અશોકભાઈ પરણાવવાની લ્હેર ના આવે ફરી ફરીને…

મંડપ ઉપર મૂકી પેપ્સી, નિરવને તો લઈ ગઈ જીપ્સી,
આવી અશોકભાઈ પરણાવવાની લ્હેર ના આવે ફરી ફરીને…

મંડપ ઉપર મૂક્યો દિવો, વરકન્યા તમે ઘણું ઘણું જીવો,
આવી અશોકભાઈ પરણાવવાની લ્હેર ના આવે ફરી ફરીને…
આવી અશોકભાઈ પરણાવવાની લ્હેર ના આવે ફરી ફરીને…