આવ રે બહેન

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

આવ રે બહેન!...નહિ આવું.

તારી કોડઠીએ જાર,...નહિ આવું.

તારી ભેંસ વિયાણી,...નહિ આવું.

તારી પાડી રણકે,...નહિ આવું.

તારી માડી છણકે,...નહિ આવું.

તારો ભઇલો રડે,આ.....આવી!