આ જુગ જાગો હો જી

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
આ જુગ જાગો હો જી
લીરબાઈ


આ જુગ જાગો હો જી,

મોટા મુનીવર ને સાધુ તેડાવો,

બેની મારા ભાયલા હો જી.


ઘરનો ઉંબરો ઓળાંડી ન શકો તો,

તમે પારકે મંદિરીયે શીદને મા'લો.


ઘરનો દીવડિયો તમે વાસી ન શકો તો,

પારકે મંદિરીયે જયોતું શીદને પરકાશો.


નદી ને નાળા જો તાગી ન શકો તો,

તમે સમદર કાયકુ હિલોળો.


વીંછીની વેદના ખમી ન શકો તો,

તમે વસીયલને શીદને જગાડો.


લીરબાઈ કે'છે ઈ તો સતની કમાયું,

કરીને ઉતરજો ભવપાર હો જી.


લીરબાઈ