આ જૂનાગઢમાં રે

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

આ જૂનાગઢમાં રે મોરલી વાગે છે
મોરલી વાગે છે

આ જૂનાગઢમાં રે મોરલી વાગે છે
મોરલી વાગે છે

જ્યાં ઊભો જશોદાનો લાલ
મોરલી વાગે છે
મોરલી વાગે છે

જ્યાં ઊભો જશોદાનો લાલ
મોરલી વાગે છે
મોરલી વાગે છે

એને બાંહે બાજુબંધ બેરખાં
એને બાંહે બાજુબંધ બેરખાં
એની દશે આંગળિયે વેઢ
મોરલી વાગે છે
એની દશે આંગળિયે વેઢ
મોરલી વાગે છે

એને કાને તે કુંડળ શોભતાં
એને કાને તે કુંડળ શોભતાં
એના કંઠે એકાવળ હાર
મોરલી વાગે છે
એના કંઠે એકાવળ હાર
મોરલી વાગે છે

આ જૂનાગઢમાં રે મોરલી વાગે છે
મોરલી વાગે છે

આ જૂનાગઢમાં રે મોરલી વાગે છે
મોરલી વાગે છે