ઉડશે કાંકરીને ફુટશે બેડલા

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

તાંબા પીતળના બેની તારા બેડલા,
ઈસ્ટીલને બેડે પાણી ભરજો પુનમબેન.
ઉડશે કાંકરીને ફુટશે બેડલા,

દાદા-માતાને બેની છોડી દેવાના
છોડવો જોશે મોટા બાનો સાથ રે નીલમબેન.
- ઉડશે કાંકરીનેo

કાકા-કાકીને બેની છોડી દેવાના
છોડવો જોશે ફઈબાનો સાથ રે નીલમબેન.
- ઉડશે કાંકરીનેo

મામા-મામીને બેની છોડી દેવાના
છોડવો જોશે માસીબાનો સાથ રે નીલમબેન.
- ઉડશે કાંકરીનેo

વીરા-ભાભીને બેની છોડી દેવાના
છોડવો જોશે બેનીનો સાથ રે નીલમબેન.
- ઉડશે કાંકરીનેo