ઉવસગ્ગહર સ્તોત્ર

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ઉવસગ્ગહર સ્તોત્ર
અજ્ઞાત


<poem> ઉવસગ્ગહરં પાસં, પાસં વંદામિ કમ્મણમુક્કં । વિસહર વિસનિન્નસં, મંગલકલ્લાણ આવાસં ॥ ૧ ॥

વિસહરફુલ્લિંગમંતં, કંઠે ધારેઈ જો સયા મણુઓ । તસ્સગ્ગહરોગમારી, દુઠ્ઠ જરા જંતિ ઉવસામં ॥ ૨ ॥

ચિઠ્ઠઉ દૂરે મંતો, તુજ્ઝપણામો વિબહુફલો હોઈ । નર તિરિએસુ વિ જીવા, પાવંતિ ન દુક્ખ દોગચ્ચં ॥ ૩ ॥

તુહ સમ્મતે લધ્ધે, ચિંતામણિ કપ્પપાય વબ્ભહિએ । પાવંતિ અવિગ્ઘેણં, જીવા આરામરં ઠાણં ॥ ૪ ॥

ઈય સંથુઓ મહાયસ, ભત્તિભરનિબ્ભરેણ હિયએણ । તો દેવ દિજ્જ બોહિં, ભવેભવે પાસ જિણંદ ॥ ૫ ॥

-0-