ઋતુગીતો/ઇતર પ્રાંતોની બારમાસી/બંગાળી બારમાસી

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
← (૨૧) હિન્દી બારમાસી ઋતુગીતો
બંગાળી બારમાસી
ઝવેરચંદ મેઘાણી


બંગાળી બારમાસી

[ જૂની બંગાળી લોકગીત–કથાઓ (Ballads)માં આવી બારમાસીઓ કથાના એક વિભાગ તરીકે ગુંથાએલી ઠેકાણે ઠેકાણે જડી આવે છે. મોટે ભાગે કથાની નાયિકા કોઈ રાજકચેરીની સન્મુખ કરુણ આપવીતીની કથા કહેતી હોય તે વેળા આ બારમાસીનું ગુંથણ થાય છે. આંહીં પણ સૂર વિજોગના–કરુણતાના જ હોય છે. એમાંથી બંગાળી ઋતુઓના રિવાજો, ઉત્સવો, વિશિષ્ટ લક્ષણો, પંખીઓ ઈત્યાદિની નોંધો જડે છે. નીચેની બારમાસી ‘કમલા’ નામની ગીતકથામાંથી ઉતારી છે. વચ્ચેથી કથાના પ્રસંગો તા કર્યા છે. ( જુઓ ‘મૈમનસિંહ ગીતિકા ’ : પ્રથમ ખંડ : કમલા : પૃષ્ઠ ૧૪૫ : કલકત્તા યુનિવર્સિટી ]

હાસિયા ખેલિયા દેખ પોષ માસ આય,
પોષ માસેર પોષા આન્દિ સંસારે જાનાય;
સકલેર છોટ બોન પોષ માસ હય,
ચોક મેલાઈતે દેખ કત વેલા હય.

[ હસતાં રમતાં પોષ માસ આવ્યો. પોષ માસના ધુમ્મસના અંધકારે સંસારને જાણ કરી. પોષ એ સર્વ મહિનાની નાની બહેન થાય છે. (એના દિવસો ટૂંકા હોવાથી ). આંખ ખોલીએ ખોલીએ ત્યાં તો જુઓને કેટલી વેળા વીતી જાય છે ! ]

પોષ ગેલ માઘ આઈલ શીતે કાપે બૂક,
દુઃખીર ના પોહાય રાતિ હઈલ બડ દુઃખ;
શીતેર દીઘલ રાતિ પોહાઈતે ના ચાય,
એઈ રૂપે આસ્તે આસ્તે માઘ માસ જાય.

[ પોષ ગયો. માહ આવ્યો. ઠંડીથી છાતી કંપે છે. દુઃખી જનોની રાત ખૂટતી નથી. બહુ દુઃખ થાય છે. ઠંડીની લાંબી રાત પૂરી થવા ચાહતી નથી. એ રૂપે માઘ ધીરે ધીરે જાય છે. ]

આઈલ ફાલ્ગુન માસ વસંત બાહાર,
લતાય પાતાય ફુટે ફુલેર બાહાર.

ધનુ હાને લઈયા મદન પુષ્પેતે લૂકાય,
બેલૂડા યુવતી ઘરે ના દેખે ઉપાય.

ભ્રમરા કોકિલિ–કુંજે ગુંજરિ બેડાય,
સોનાર ખંજન આસિ આંગિન જુડાય.

[ ફાગણ આવ્યો. વસંતની બહાર આવી. લતાઓ ને પાંદડાંઓમાં ફૂલની શોભા ખીલે છે. હાથમાં ધનુષ લઈને મદન પુષ્પોમાં છુપાય છે. બહાવરી યુવતી ઘરમાં કશો ઈલાજ ભાળતી નથી. ભમરાઓ કોકિલ-કુંજોમાં ગુંજતા ભમે છે. સોનેરી રંગનું ખંજન પક્ષી છેક આંગણામાં આવે છે. ]

આઈલ ચૈત્રિરે માસ આકાલ દુર્ગાપૂજા.
નાના વેશ કરે લોક નાના રંગેર સાજા.

ઢાક બાજે ઢોલ બાજે પૂજાર આંગિનાય
ઝાક ઝાક શંખ બાજે નટી ગીત ગાય.
પાડા પડસી સવે સાજે નૂતન વસ્ત્ર પડિ
ઘરેર કોનાય લૂકાઈયા આમિ કાંદ્યા મરિ,

[ ચૈત્ર આવ્યો. એ સમયે દુર્ગાની પૂજા થાય છે. સર્વ લોકો જૂજવા રંગના શણગાર સજે છે. પૂજાગૃહના આંગણામાં ઢોલનગારાં વાગે છે. શંખ ફુંકાય છે. નદીઓ ગીત ગાય છે. આડોસીપાડોસી સર્વે નવાં વસ્ત્ર સજે છે, માત્ર હું જ ઘરને ખૂણે છુપાઈને આક્રંદ કરું છું. ]

વૈશાખ માસેતે ગાછે આમેર કડિ
પુષ્પ ફુટે પુષ્પ ડાલે ભ્રમર ગુંજરિ.
ફુલ દોલે પૂજા આદિ કહિતે વિસ્તર
આર વાર પત્ર આસે માયેર ગોચર.

[ વૈશાખે આંબાનાં વૃક્ષોમાં મહોર બેસે છે. પુષ્પો ફુટે છે. ફુલડાળીઓમાં ભમરા ગુંજે છે. ફુલ-દોલના ઉત્સવ થાય છે. મા ઉપર આ વખતે (પિતા તથા ભાઈનો) કાગળ આવે છે. ]

જ્યૈષ્ઠ માસેતે દેખ પાકા ગાછેર ફલ,
રાત્રિ દિવા ના શૂકાય નયનેર જલ.
માયે કરે ષષ્ઠીપૂજા પૂતેરે લાગિયા,
પ્રાનેર ભાઈ વિદેશે મોર દુઃખે કાન્દે હિયા.

[ જેઠ માસે ઝાડે ફળ પાક્યા. પણ રાત દિવસ નયન-જળ સુકાતાં નથી. માતા પુત્રને ખાતર છટ્ઠીની પૂજા કરે છે. મારો પ્રાણપ્રિય ભાઈ પરદેશ છે. તે દુઃખે હૈયું આક્રંદ કરે છે. ]

આષાઢ માસેતે દેખ ભરા નદીર પાની,
મામાર બાડીતે કાંદિ દિવસ રજની.
ડિંગા વાઈયા આસવે ઘરે બાપ આર ભાઈ,
આશાય બાંધિયા બૂક રજની ગુયાઈ.

[ આષાઢે નદીમાં ભરપુર પાણી આવ્યાં. હું મારા મામાને ઘેર. દિનરાત રડું છું. મછવો હાંકીને બાપુ ને ભાઈ ઘેર આવશે, એ આશાએ હૈયું બાંધી રાખીને હું રાત્રિ ગુજારું છું. ]

શ્રાવન માસેતે દેખ ઘન વરિષન,
વિલેર માઝ કોડાકોડિ કરે ગર્જન.
કોડા શિકાર કરતે આઈલો રાજાર કુમાર,
મૈષાલેર વાસે દેખા હઈલ તાહાર.

[ શ્રાવણે મેઘ વરસે છે. સજલ ભૂમિમાં કોડા ને કોડિ પક્ષીઓ ગર્જના કરે છે. રાજાના કુંવર એ કોડા પક્ષીનો શિકાર કરવા આવ્યો–ગોવાળના વાસમાં એનો મેળાપ થયો. ]

ભાદ્ર માસે તાલેર પિઠા ખાઈ તે મિષ્ઠ લાગે,
દરદિ માયેર મૂખ સદા મને જાગે,

દિનેર વેલા ઝરે આખિ રાઈતેર અંધકાર,
ભાદ્ર માસેર ચાન્નિ ગેલ રુસનાઈર બાહાર.

ભાદ્ર માસેર ચાન્નિ દેખાય સમૂદ્રેર તલા,
સેઉ ચાન્નિ આંધાઈર દેખ્યા કાન્દિ છે કમલા.

[ ભાદરવામાં ખજૂરનાં ઘુઘરા ખાવા મીઠા લાગે. પરંતુ મારા મનમાં સદા દુઃખી માતાનું મુખ યાદ પડે છે. દિવસે આંખો રડે છે. રાત્રિએ અંધકાર હોય છે. ભાદરવાની ચાંદની રાતોની શોભા ગઈ. ભાદરવાની ચાંદની સમુદ્રને તળિયે દેખાય છે. એ ચાંદનીને અંધારેલી જોઈને કમલા આક્રંદ કરે છે. ]

ભાદ્ર ઞેછે આશ્વિન આઈલ દુર્ગાપૂજા દેશે
આનંદસાયરે ભાસ્યા વસૂમાતા હાસે.
બાપેર મંડપ ખાનિ રઈલ, કેવા પૂજા કરે,
બાપ ભાઈ મૌક્ત હોક દૂર્ગા માયેર વરે.

[ ભાદરવો ગયો. આસો આવ્યો. દેશમાં દુર્ગા–પૂજા થાય છે. માતા વસુંધરા આનંદસાગરે નીતરતી હસે છે. પણ મારા પિતાનો મંડપ તો રહી ગયો. કોણ પૂજા કરે ? દૂર્ગામાના વરદાન થકી બાપુ ને ભાઈ મુક્ત બનજો ! ]

કાર્તિક માસેતે દેખ કાર્તિકેર પુજા,
પરદિમેર ઘટ આકિ બાતિર કરે સાજા.
સારા રાત્રિ લૂલા મેલા ગીત વાદ્યિ બાજે,
કૂલેર કામિની જત અવતરંગ સાજે.

[ કાર્તિકમાં કાર્તિકસ્વામીની પૂજા થાય છે. પ્રદીપનો ( ગરબો ) કંડારીને બત્તીના શણગારો કરે છે. આખી રાત આનંદના કોલાહલ અને ગાન–બાજન થાય છે. કુલિન કામિનીઓ વિવિધ વસ્ત્રો સજે છે. ]

સેઈત કાર્તિક ગેલ આગન આઈલ,
પાકા ધાને સરુ શષ્યે પૃથિવી ભરિલ;

લક્ષ્મી-પૂજા કરે લોક આસન પાતિયા,
માથે ધાન ગિરસ્થ આસે આગ બાડાઈયા.

[ કાર્તિક ગાયો. અગ્રહાયન ( માગશર ) આવ્યો. પાકેલાં ધાન્ય. ને ઝીણાં કણ વડે પૃથ્વી ભરાઈ ગઈ. આસન પાથરીને લોકો લક્ષ્મીપૂજા કરે છે. પેટ વધારેલાં લોકો માથે ધાન્ય ઉપાડીને આવે છે. ]

જયાદિ જૂકાર પડે પ્રતિ ઘરે ઘરે,
નયા ધાનેરા નયા અન્ને ચિડા પિઠા કરે.
પાયેસ ખિચૂરી રાંધે દેવેર પારન
લક્ષ્મીપૂજા કરે લોકે લક્ષ્મીર કારન.

ઘેરઘેર જ્યજયકાર થાય છે. નવાં ધાન્યની મીઠાઈઓ રંધાય છે. ( ઉપવાસ પછી ) દેવનાં પારણાં કરાવવા દૂધ–ખીચડી રંધાય છે. લોકો લક્ષ્મીને કારણે લક્ષ્મી પૂજા કરે છે. ]