ઓઝો ઓઝી ધસમશે

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

ઓઝો ને ઓઝી ધસમશે, ઓઝા અકોટા ઘડાવ
અકોટાના બેસે દોકડા રે, કાને કોડિયાં જડાવ રે

ઓઝો ને ઓઝી ધસમશે, ઓઝા કાંબિયું ઘડાવ
કાંબિયુંના બેસે દોકડા રે, પગે કાંઠા જડાવ રે

ઓઝો ને ઓઝી ધસમશે, ઓઝા ચૂડલો કરાવ
ચૂડલાના બેસે દોકડા રે, મને નળિયા સરાવ રે

ચાક વધામણી