કહાના તું તો કામણગારોરે

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
કહાના તું તો કામણગારોરે
નરસિંહ મહેતાકામણગારોરે, કહાના તું તો કામણગારોરે.
મને કાંઈ કામણ કીધારે, મારાં ચિત્ત હરીને લીધાં; કહાના.
મારી સાસુડી સંતાપેરે, પેલી નણદી ઓળંબા આપે; કહાના.
મને ભોજનીયાં નવ ભાવેરે, મને નિદ્રા તે કઈપેરે આવે; કહાના.
મને પગની ભરાવી આંટીરે, મને મુખમાં તંબોળે છાંટી; કહાના.
હું તો પૂરણ પદને પામીરે, મને મળ્યો નરસૈંયાનો સ્વામી; કહાના.