કોયલ બેઠી આંબલિયાની ડાળ

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

કોયલ બેઠી આંબલિયાની ડાળ
મોરલિયો બેઠો રે ગઢને કાંગરે
હોંશીલા વીરા કોયલને ઉડાડો રે આપણે દેશ
કોડીલા વીરા કોયલને ઉડાડો રે આપણે દેશ

કોયલ માંગે કડલાંની જોડ
મોરલિયો માંગે રે લાડણ લાડલી
કોયલને ઉડાડો આપણે દેશ
મોરલિયો માંગે રે લાડણ લાડલી

કોયલ માંગે ચૂડલાની જોડ
મોરલિયો માંગે રે લાડણ લાડલી
કોયલ માંગે ઝૂમખાની જોડ
મોરલિયો માંગે રે લાડણ લાડલી

કોયલ માંગે નથડીની જોડ
મોરલિયો માંગે રે લાડણ લાડલી
કોયલ માંગે હારલાની જોડ
મોરલિયો માંગે રે લાડણ લાડલી

સાંજી