ગુરુ મારા સિંચોડો કીધો તમે સાબધો

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

મારા હૈયામા હરખ ન માય રે ગુરુજી મારા, ચિચોડો કીધો સાબદો
સાખી-સતસંગનો ચિચોડો માંડયો, માય શબ્દની શેરડી પીલાય,
રહસ્ય રૂપી રસ નીકળે, એની ભાવેથી કુડીયુ ભરાય. ગુરુ


સાખી-આ કાયા રૂપી કડા બનાવી, ઠીક કરી માણીગે ઠેરાય,
કુડ કપટના બળતણ બાળતા, એમા અનુભવ રસ ઉભરાય. ગુરુ


સાખી- ધરમ માય પડી રે ધ્રુબકી, ગુણ રૂપી ગોળ પકવાય,
કબુધ્િધ રૂપી કામસ ઉતારવા, પ્રેમની પાવડી ફેરવાય. ગુરુ


સાખી- અનેક લોકો ગોળ ખાવા આવ્યા, આવીને ઉભા અખાડાની માય,
દાસી જીવણ સત ભીમના ચરણા, પછી મારા મનના માટલા ભરાય. ગુરુ