ગોર લટપટિયા

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

ગોર કરોને ઉકેલ ગોર લટપટિયા
મારે છેટાંની છે જાન ગોર લટપટિયા
મારે થાય છે અહૂર ગોર લટપટિયા
ગોરને હાંડા જેવડું માથું ગોર લટપટિયા
ગોરને નળિયા જેવડું નાક ગોર લટપટિયા
ગોરને કોડાં જેવડી આંખ્યું ગોર લટપટિયા
ગોરને કોડિયાં જેવડા કાન ગોર લટપટિયા
ગોરને સૂપડાં જેવા હોઠ ગોર લટપટિયા
ગોરને ફળિયા જેવડી ફાંદ ગોર લટપટિયા