ઘડપણ કોણે મોકલ્યું?

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ઘડપણ કોણે મોકલ્યું?
નરસિંહ મહેતા


પદ ૧૩૫ રાગ પરજ.

ઘડપણ કોણે મોકલ્યું જાણ્યું જોબન રહે સૌ કાળ - ઘડપણ. - ટેક.

ઉંમરા તો ડુંગરા થયારે, પાદર થયાં પરદેશ,
ગોળી તો ગંગા થઈ રે, અંગે ઉજળા થયાછે કેશ.— ઘડપણ. ૧.

નહોતું જોઇતું તે શીદ આવિયુંરે, નહોતી જોઈ તારી વાટ,
ઘરમાંથી હળવા થયારે, એની ખૂણે ઢળાવોને એની ખાટ.— ઘડપણ. ૨.

નાનપણે ભાવે લાડવારે, ઘડપણે ભાવે શેવ,
રોજને રોજ જોઈએ રાબડીરે, એવી બળીરે ઘડપણની ટેવ.— ઘડપણ. ૩.

પ્રાતકાળે પ્રાણ માહરારે, અન્ન વિના અકળાય;
ઘરના કહેછે મરતો નથી રે, તને બેસી રહેતા શું થાય.— ઘડપણ. ૪.

દીકરા તો જૂજવા થયારે, વહુઓ દેછે ગાળ,
દિકરીઓને જમાઈ લઈ ગયા રે, હવે ઘડપણના શારે હાલ.— ઘડપણ. ૫.

નવ નાડીઓ જૂજવી પડી રે, આવી પહોંચ્યો કાળ,
બૈરાંછોકરાં ફટ ફટ કરે રે, નાનાં મોટા મળી દે છે ગાળ.— ઘડપણ. ૬.


નવ નાડ્યો જૂજવી પડીરે, આવી પહોંચ્યો કાળ;
બૈરાં છોકરાં ફટ ફટ કરેરે, નાનાં મોટાં મળી દેછે ગાળ— ઘડપણ. ૭.

આવી વેળા અંતકાળની રે, દીકરા પધાર્યા દ્વાર;
પાંસળીએથી છોડી વાંસળી રે, લઈ લીધી તેણીવાર.— ઘડપણ. ૮.

એવું જાણી સૌ હરિ ભજો રે, સાંભળજો સૌ સાથ,
પર ઉપકાર કરી પામશોરે, જે કંઈ કીધું હશે જમણે હાથ.— ઘડપણ. ૯.

એવું નફટ છે આ વૃદ્ધપણું રે, મૂકી દો અહંકાર,
ધર્મના સત્ય વચન થકી રે, મહેતો નરસૈંયો ઊતર્યો ભવપાર. — ઘડપણ. ૧૦.

અન્ય સંસ્કરણ[ફેરફાર કરો]

ઘડપણ કોણે મોકલ્યું જાણ્યું જોબન રહે સૌ કાળ - ઘડપણ. - ટેક.

ઉંબરા તો ડુંગરા થયા રે, પાદર થયાં રે પરદેશ,
ગોળી તો ગંગા થઈ રે, અંગે ઊજળા થયા છે કેશ. -- ઘડપણ

નહોતું જોઈતું તે શીદ આવિયું રે, નહોતી જોઈ તારી વાટ,
ઘરમાંથી હળવા થયા રે, કહે ખૂણે ઢાળો એની ખાટ. -- ઘડપણ

નાનપણે ભાવે લાડવા રે, ઘડપણે ભાવે સેવ,
રોજ ને રોજ જોઈએ રાબડી રે, એવી બળી રે ઘડપણની ટેવ. -- ઘડપણ

પ્રાતકાળે પ્રાણ માહરા રે, અન્ન વિના અકળાય,
ઘરના કહે મરતો નથી રે, તેને બેસી રહેતા શું થાય. -- ઘડપણ

દીકરા તો જૂજવા થયા રે, વહૂઅરો દે છે ગાળ,
દીકરીઓને જમાઈ લઈ ગયા રે, હવે ઘડપણના શા હાલ. -- ઘડપણ

નવ નાડીઓ જૂજવી પડી રે, આવી પહોંચ્યો કાળ,
બૈરાંછોકરાં ફટ ફટ કરે રે, નાનાં મોટા મળી દે છે ગાળ.-- ઘડપણ

આવી વેળા અંતકાળની રે, દીકરા પધાર્યા દ્વાર,
પાંસળીએથી છોડી વાંસળી રે, લઈ લીધી તેણી વાર. -- ઘડપણ

એવું જાણી સૌ હરી ભજો રે, સાંભળજો સૌ સાથ,
પરઉપકાર કરી પામશો રે, જે કંઈ કીધું હશે જમણે હાથ. -- ઘડપણ

એવું નફટ છે આ વૃદ્ધપણું રે, મૂકી દો સૌ અહંકાર,
ધરમના સત્ય વચન થકી રે મહેતો નરસૈંયો ઊતર્યો ભવપાર. -- ઘડપણ