ઘન ગગન ચ્હડી કરે ઘોર શોર

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

ઘન ગગન ચ્હડી કરે ઘોર શોર

ભણે તુજ કુલયશના જોર-દોર

ઘન ગગન ચ્હડી કરે ઘોર શોર


નિરખો ઉજાસ, નૃપ! ભયો ભોર

વનવન ગરજે, નૃપ! મોર મોર

ઝીણી જલકોર

ઉગતે પહોર

ભણે બિરદ ઓર

નૃપ! ઠોર ઠોર

ઘન ગગન ચ્હડી કરે ઘોર શોર