ઘન ગગન ચ્હડી કરે ઘોર શોર

વિકિસ્રોતમાંથી
આના પર જાવ: ભ્રમણ, શોધો

ઘન ગગન ચ્હડી કરે ઘોર શોર

ભણે તુજ કુલયશના જોર-દોર

ઘન ગગન ચ્હડી કરે ઘોર શોર


નિરખો ઉજાસ, નૃપ! ભયો ભોર

વનવન ગરજે, નૃપ! મોર મોર

ઝીણી જલકોર

ઉગતે પહોર

ભણે બિરદ ઓર

નૃપ! ઠોર ઠોર

ઘન ગગન ચ્હડી કરે ઘોર શોર