ચર્ચા:દરિયાપારના બહારવટિયા/4. કામરૂનો પ્યાર

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
દરિયાપારના_બહારવટિયા/4._કામરૂનો_પ્યાર માટેનું ભાષા વિશ્લેષણ
ક્રમ સંખ્યા શબ્દ
1 96
2 93 છે
3 52 હું
4 49 પણ
5 48 એક
6 47 તો
7 46
8 43 અને
9 36 ને
10 33 મને
11 33 હતી
12 26 કે
13 25
14 24 હતો
15 23 મારા
16 22 મેં
17 22 એણે
18 22 અમે
19 21 કામરૂ
20 21 માઈકલ
21 21 એના
22 20 ગયો
23 19 કોઈ
24 19 ત્યાં
25 19 પર
26 19 નાઈઝી
27 18
28 18 મારી
29 18 નથી
30 17 એને
31 17 છું
32 16 ઉપર
33 16 કહ્યું
34 16 થઈ
35 15 હશે
36 14 જોસફ
37 14 ભાઈ
38 13 તમે
39 13 માઇકલ
40 12 મારો
41 12 જાણે
42 12 તે
43 12 હતું
44 12 એની
45 12
46 11 તમામ
47 11 તને
48 11 એનો
49 10 ગઈ
50 10 આવી
51 10 વાત
52 10 પછી
53 10 હવે
54 9 લોકો
55 9 મોં
56 9 શું
57 9 બે
58 8 સારુ
59 8 મારે
60 8 હા
61 8 નહિ
62 8 ગયું
63 8 કરી
64 8 પાસે
65 8 પોતાના
66 8 સાથે
67 8 નાઇઝી
68 7 હોય
69 7 રહ્યો
70 7 પૂછ્યું
71 7 આંહીં
72 7 છો
73 7 લઈને
74 7 તું
75 7 માટે
76 7 ગયા
77 7 પડી
78 7 દીધો
79 7 પહેલાં
80 7 વાર
81 7 લોહી
82 6 નાઈઝીની
83 6 જે
84 6 રહી
85 6 માંડી
86 6 ઊઠી
87 5 કથા
88 5 જાય
89 5 વાતો
90 5 એટલે
91 5 પોતાની
92 5 આવ્યો
93 5 અમારી
94 5 મદારી
95 5 એનું
96 5 માઈકલની
97 5 શી
98 5 ગેબી
99 5 હજુ
100 5 નામ
101 5 રાતે
102 5 અંદર
103 5 રીંછડો
104 5 કામ
105 5 ધણી
106 5 તારા
107 5 રૂહ
108 5 તારી
109 5 ઉઠાવી
110 5 જુવાન
111 5 નાખી
112 5 બેઉ
113 5 માઇકલના
114 5 સામે
115 5 કેમ
116 5 બહાર
117 5 કાળ
118 5 હાથ
119 5 જવાબ
120 5 દઈ
121 5 આખરે
122 5 જલદી
123 5 આપણે
124 4 પ્યાર
125 4 બીજી
126 4 કહે
127 4 ઘોડો
128 4 પછવાડે
129 4 ઊંચી
130 4 ઊભી
131 4 કાને
132 4 ખરું
133 4 ત્રણ
134 4 જોડે
135 4 એકાએક
136 4 પરથી
137 4 હાસ્ય
138 4 પડ્યો
139 4 હાથમાં
140 4 જેવાં
141 4 અમને
142 4 કર્યો
143 4 જો
144 4 છૂરી
145 4 કદાચ
146 4 રહ્યું
147 4 વચ્ચે
148 4 ચહેરા
149 4 ખતમ
150 4 એકલા
151 4 આવજે
152 4 જા
153 4 હતાં
154 4 જંગલમાં
155 4 માલિક
156 4 બનીને
157 4 જોયું
158 4 આવે
159 4 જઈશ
160 4 પહોંચ્યો
161 4 કરે
162 4 મૉત
163 4 ગોળી
164 4 હતા
165 4 લાગી
166 4 બોલી
167 4 પહોંચ્યા
168 4 દાખલ
169 4 રહે
170 4 ઊભો
171 4 લઈ
172 4 છોડી
173 4 માઇકલે
174 4 નાઇઝીને
175 3
176 3 ઓરડામાં
177 3 કંઈ
178 3 કાલે
179 3 અહીં
180 3 અમારા
181 3 બની
182 3 બહારવટિયા
183 3 અંગ્રેજ
184 3 ક્યાં
185 3 કળાકાર
186 3 એમાં
187 3 નજરે
188 3 ભારી
189 3 દેશે
190 3 હો
191 3 મૂએલાં
192 3 ખબર
193 3 હાથનો
194 3 સમજી
195 3 આસપાસ
196 3 અજબ
197 3 થતી
198 3 આવા
199 3 રાત
200 3 ચાલુ
201 3 રહ્યા
202 3 એવું
203 3 દિલ
204 3 બીજા
205 3 જઈ
206 3 દેતો
207 3 દીધી
208 3 એન્જેલીન
209 3 ઘણી
210 3 મૈયા
211 3 પોતે
212 3 પહાડોમાં
213 3 વગર
214 3 ત્યારે
215 3 પડશે
216 3 ત્યાંથી
217 3 કેટલી
218 3 સુંદરી
219 3 તાકી
220 3 બેઠી
221 3 જોતી
222 3 પ્રથમ
223 3 ગોળો
224 3 પાગલ
225 3 દિવસ
226 3 કરવા
227 3 માઈકલે
228 3 ખૂબ
229 3 ઘોડા
230 3 નાઈઝીએ
231 3 ચાલો
232 3 નાઈઝીના
233 3 થયા
234 3 જીત્યો
235 3 સફેદ
236 3 ચાલ્યો
237 3 દોલત
238 3 કાળા
239 3 દગો
240 3 પાંચ
241 3 કર્યા
242 3 ભુજાઓ
243 3 જાઉં
244 3 તારે
245 3 ઘોડાં
246 3 શાં
247 3 જિપ્સીઓને
248 3 કદી
249 3 નાઈઝીને
250 3 ઘૂંઘટ
251 3 ચાલી
252 3 નીકળ્યો
253 3 થયો
254 3 જોસફે
255 2 4
256 2 પોલીસ
257 2 બુલંદ
258 2 કાર્પેથિયન
259 2 પહાડની
260 2 ગામડામાં
261 2 દિવસનો
262 2 હંગેરી
263 2 મુસાફરખાનામાં
264 2 બાંધ્યો
265 2 આકારની
266 2 નાની
267 2 વળી
268 2 સંધ્યા
269 2 રમતી
270 2 આથમતો
271 2 સૂરજ
272 2 દેશની
273 2 આડે
274 2 કાળી
275 2 માનવી
276 2 પેસી
277 2 રસ્તા
278 2 બારીમાંથી
279 2 નીરખી
280 2 અભેદ્ય
281 2 પુરાતન
282 2 ઝીંગારી
283 2 જાતનાં
284 2 રાણી
285 2 પ્રાણ
286 2 ભરી
287 2 મુસાફરખાનાની
288 2 માલિકણને
289 2 લોકોના
290 2 જેવી
291 2 કરતાં
292 2 કાલ
293 2 મેળો
294 2 મેગ્યર
295 2 જાતના
296 2 પોશાક
297 2 લોકોને
298 2 થશે
299 2 હજી
300 2 બાકી
301 2 રહ્યાં
302 2 રીંછડું
303 2 બાઈના
304 2 ઊડી
305 2 જાણો
306 2 જાસૂસ
307 2 ના
308 2 રે
309 2 બહેન
310 2 વર
311 2 પહોંચી
312 2 તેથી
313 2 ચિતર
314 2 મદારીને
315 2 પૂછજો
316 2 સોનામહોર
317 2 અરેરે
318 2 એવાં
319 2 માથે
320 2 દેખા
321 2 દિયે
322 2 એટલું
323 2 બોલીને
324 2 છાતી
325 2 સાથિયો
326 2 હોઠ
327 2 લીધી
328 2 સૂતો
329 2 જાતની
330 2 ત્રમ
331 2 તેને
332 2 કેવું
333 2 ભયાનક
334 2 આખી
335 2 સવારે
336 2 મોડી
337 2 ભમતો
338 2 તોતિંગ
339 2 રમાડી
340 2 પડછંદ
341 2 લાંબા
342 2 ત્રીસ
343 2 ઊંડી
344 2 પાછું
345 2 સલામ
346 2 લાગ્યો
347 2 જોવા
348 2 મૂકી
349 2 ભાભા
350 2 નહીં
351 2 નાચગાનમાં
352 2 છેલ્લી
353 2 પરની
354 2 ઘરર
355 2 દેતું
356 2 ઈટાલિયન
357 2 બહુ
358 2 ધણીએ
359 2 કહેવરાવેલું
360 2 પહાડના
361 2 તુંને
362 2 કહેશે
363 2 મારું
364 2 આજ
365 2 ગુજરી
366 2 બરાબર
367 2 દિવસે
368 2 આવેલો
369 2 પ્રેત
370 2 અપરાધની
371 2 તોબાહ
372 2 બધું
373 2 માનવીની
374 2 રીતે
375 2 તાકાત
376 2 જિપ્સી
377 2 અમારે
378 2 બનાવ્યો
379 2 કેવો
380 2 મીણ
381 2 શક્યો
382 2 ગઢે
383 2 ચોગાનમાં
384 2 ઝીગાની
385 2 જલદ
386 2 રહેલાં
387 2 તાળીઓ
388 2 ચકચૂર
389 2 જઈને
390 2 બતાવી
391 2 ચડી
392 2 જેવું
393 2 જોઈ
394 2 છોકરી
395 2 ખૂણામાં
396 2 હાથની
397 2 મોટી
398 2 આંખો
399 2 પુકારી
400 2 તારું
401 2 દેખીને
402 2 આજે
403 2 શા
404 2 એમ
405 2 કહી
406 2 વૃદ્ધ
407 2 લાવ્યો
408 2 ગોળ
409 2 મેજ
410 2 દીવાલે
411 2 સુધી
412 2 પૂછવા
413 2 દોડી
414 2 રહેલ
415 2 કેવી
416 2 તેમ
417 2 માઈકલને
418 2 જાણું
419 2 રાહ
420 2 જવાબમાં
421 2 દુઃખ
422 2 થયું
423 2 ધણીની
424 2 ફિકર
425 2 ઊંડે
426 2 ત્રીજા
427 2 દિવસની
428 2 ગયાં
429 2 કોલ
430 2 લાખ
431 2 સિક્કા
432 2 આવું
433 2 ચમકીને
434 2 ઉપાડી
435 2 હાર્યો
436 2 બેઠો
437 2 શુકન
438 2 ગાંસડી
439 2 પાછા
440 2 ડર
441 2 અમીર
442 2 ગઢની
443 2 દ્વાર
444 2 ધસ્યા
445 2 છીએ
446 2 ઊભું
447 2 ઊઠ્યો
448 2 આમ
449 2 પૈસા
450 2 મોડું
451 2 ટાર્નફીલ્ડ
452 2 લેવા
453 2 દોડ્યો
454 2 ગઢપતિ
455 2 મારાં
456 2 કરીને
457 2 કહો
458 2 પાછળ
459 2 ઉમરાવે
460 2 માફક
461 2 ફરીને
462 2 જબ્બર
463 2 ખાલી
464 2 ઝપાઝપી
465 2 એવી
466 2 તૂટી
467 2 પાંચેય
468 2 અમીરની
469 2 એનાં
470 2 કપડાં
471 2 નાસી
472 2
473 2 ખૂનો
474 2 કાં
475 2 દઈને
476 2 દેખ
477 2 તકદીર
478 2 જીવતર
479 2 દોડીને
480 2 માથા
481 2 નાઇઝીના
482 2 વાટ
483 2 અખંડ
484 2 ફરતી
485 2 પાતળી
486 2 ખાઈ
487 2 રસ્તો
488 2 પુલ
489 2 સજાવટ
490 2 મોટાં
491 2 શહેરોમાં
492 2 ટેકરી
493 2 જાહેર
494 2 કારણ
495 2 રિબાવી
496 2 લાશો
497 2 જડી
498 2 તેઓને
499 2 બધી
500 2 કોડ
501 2 છતાં
502 2 નિષ્ઠુર
503 2 કર્યું
504 2 પાછો
505 2 તોપે
506 2 ઘોડે
507 2 નીકળી
508 2 પ્યારા
509 2 અમારો
510 2 જિંદગી
511 2 તોરમાં
512 2 નવી
513 2 આવીને
514 2 તીણી
515 2 બારણું
516 2 ઊઘડ્યું
517 2 જાન
518 2 ધ્રુસકે
519 2 શાંતિ
520 2 ખેરાત
521 2 ત્યારથી
522 2 ગાળીમાં
523 2 અંધકારમાં
524 2 મિલાપની
525 2 આત્માને
526 2 નવાઈ
527 2 હાટઝેગ
528 2 ગામે
529 2 એકલો
530 2 મઠમાં
531 2 યાદ
532 2 પામતો
533 2 દેખી
534 2 ઘાટો
535 2 તમારા
536 2 મૃત્યુની
537 2 મરી
538 2 સ્વરે
539 1 કામરૂનો
540 1 અધિકારી
541 1 વંકા
542 1 મૂછોને
543 1 છેડે
544 1 વિનગા
545 1 નામના
546 1 નાનકડા
547 1 થાકીને
548 1 લોથ
549 1 થયેલા
550 1 શરીરે
551 1 વિસામો
552 1 માંગ્યો
553 1 દેશના
554 1 નાજૂક
555 1 આપવામાં
556 1 આવેલા
557 1 સૂવાના
558 1 પોપટિયા
559 1 રંગના
560 1 પડદાથી
561 1 લંબગોળ
562 1 બારીઓથી
563 1 અંત
564 1 કરણને
565 1 ટાઢાશ
566 1 સોનલ
567 1 ધાન્યથી
568 1 લચકતાં
569 1 ખેતર
570 1 નીલાં
571 1 ગૌચરો
572 1 કંકુ
573 1 ઢોળતો
574 1 તેની
575 1 પરીઓના
576 1 પડેલી
577 1 તેવી
578 1 પાઈન
579 1 ઝાડોની
580 1 અટવી
581 1 ભૂરા
582 1 કાર્પેથિયનના
583 1 અપ્સરાલોકમાં
584 1 માટીનું
585 1 રૂંધીને
586 1 ઈંડા
587 1 પહાડોના
588 1 અંતરમાં
589 1 વસતાં
590 1 ઝીંગારીઓની
591 1 નામીચી
592 1 બહારવટિયણ
593 1 વિશેની
594 1 ચમત્કારઘેરી
595 1 ઝીંગારીઓને
596 1 મળવા
597 1 પહાડો
598 1 ફાળ
599 1 મધુરમૂર્તિ
600 1 રવિવાર
601 1 રંગરાગ
602 1 નાચગાન
603 1 જામશે
604 1 જૂઈના
605 1 ફૂલ
606 1 દંતાવળ
607 1 ચળકાવતો
608 1 મીઠો
609 1 મલકાટ
610 1 ઠીક
611 1 વખતસર
612 1 સંતના
613 1 માનમાં
614 1 ભરાશે
615 1 તમને
616 1 રીતરિવાજ
617 1 લેબાસ
618 1 માણસતૂણસ
619 1 જોવાનું
620 1 મળશે
621 1 આવશે
622 1 મળવાની
623 1 આશાએ
624 1 બાઈએ
625 1 ખભા
626 1 હલાવ્યા
627 1 જિપ્સીઓ
628 1 રોયાં
629 1 ભેગાં
630 1 ઘણાં
631 1 રોયાના
632 1 સંતાપ
633 1 ટળ્યા
634 1 ઓલ્યો
635 1 ભાભો
636 1 આવવાનો
637 1 પેલાની
638 1 બાઈ
639 1 ચૂપ
640 1 ટોળી
641 1 માયલો
642 1 મારાથી
643 1 બોલાઈ
644 1 કરડાઈ
645 1 છવાઈ
646 1 બાબત
647 1 હં
648 1 સરકારના
649 1 લાગો
650 1 આંહીંનો
651 1 વહુ
652 1 નાઈઝની
653 1 ક્યાંની
654 1 જાતી
655 1 રસ
656 1 ચકોર
657 1 નખશિખ
658 1 નિહાળ્યો
659 1 કાઢતા
660 1 લાગતા
661 1 કાઢતો
662 1 જાતજાતના
663 1 બહારવટિયાની
664 1 જાણવાની
665 1 તલપ
666 1 સરકાવી
667 1 દેજો
668 1 વાતોના
669 1 ઢગલે
670 1 ઢગલા
671 1 જોડલી
672 1 પરી
673 1 રૂપ
674 1 શૂરવીર
675 1 નાચવે
676 1 ગાવે
677 1 ગાંધર્વ
678 1 લોહીનાંય
679 1 તરસ્યાં
680 1 ગરીબને
681 1 લૂટતાં
682 1 ભાવ
683 1 પથરાયો
684 1 કોને
685 1 તોયે
686 1 ધરતી
687 1 હીંડે
688 1 ભાભાને
689 1 પુછજો
690 1 સિવાઈ
691 1 ગયેલા
692 1 કોઈની
693 1 માઈકલનું
694 1 લેતો
695 1 નીકર
696 1 છાતીમાં
697 1 હુલાવી
698 1 કોક
699 1 ચેતવણી
700 1 બેલડી
701 1 ક્યાંક
702 1 છુપાઈ
703 1 વાળુ
704 1 હેમવરણી
705 1 મદિરાનો
706 1 કટોરો
707 1 ગટાવીને
708 1 નિર્જનતાની
709 1 ભટકતાં
710 1 લોકોનાં
711 1 દર્દભરપૂર
712 1 ગીતોના
713 1 હિલ્લોલ
714 1 સાંભળતો
715 1 જૂજવી
716 1 ખુશબો
717 1 વહેતો
718 1 પવન
719 1 નાના
720 1 ઓરડાની
721 1 સિસોટી
722 1 ફૂંકતો
723 1 દૂરદૂર
724 1 કુત્તાં
725 1 ભસે
726 1 ઘોડલાં
727 1 હણહણે
728 1 વરુ
729 1 વિલાપ
730 1 કરતું
731 1 નસો
732 1 લોકોની
733 1 કથાઓ
734 1 યોગ્ય
735 1 રમ્ય
736 1 વાતાવરણ
737 1 પહાડી
738 1 નિર્જનતામાં
739 1 વ્યાપી
740 1 વિચારોથી
741 1 ભરપૂર
742 1 હૈયે
743 1 ભણકાર
744 1 નીંદ
745 1 2
746 1 હરિયાળા
747 1 મેદાન
748 1 હારબંધ
749 1 રાવટીઓ
750 1 ખેંચાઈ
751 1 મંડાઈ
752 1 શોધતો
753 1 ખેડૂતોના
754 1 કિલ્લોલતા
755 1 ગાંડાતૂર
756 1 ટોળાની
757 1 રીંછને
758 1 સાંકળ
759 1 રંગે
760 1 કાળો
761 1 કુસ્તીબાજ
762 1 કેશવાળો
763 1 વરસનો
764 1 સાઠનો
765 1 કહેવું
766 1 કઠિન
767 1 કરચલીઓ
768 1 માનવલોકની
769 1 બહારની
770 1 મુખમુદ્રા
771 1 પશુતા
772 1 કંગાલિયત
773 1 મળતાં
774 1 હઠે
775 1 ​રમત
776 1 સહુને
777 1 કરતો
778 1 કુંડાળે
779 1 ફરવા
780 1 ડોકે
781 1 બાંધેલા
782 1 ડબામાં
783 1 પાઈપૈસો
784 1 પડવા
785 1 લાગ્યાં
786 1 તમાશા
787 1 ચાલ્યા
788 1 પડેલા
789 1 મદારીની
790 1 દીધું
791 1 સાંભળવી
792 1 ચકોર્
793 1 ચોમેરે
794 1 જોઈને
795 1 અત્યારે
796 1 રાવટીએ
797 1 છેવાડાની
798 1 મહોર
799 1 ગુલતાન
800 1 રાવટી
801 1 એકલવાયો
802 1 હુક્કો
803 1 તાણી
804 1 રહેલો
805 1 બાજુમાં
806 1 શીંકલી
807 1 પગના
808 1 પંજામાં
809 1 દબાવીને
810 1 અવાજ્
811 1 પડ્યું
812 1 આવો
813 1 મીઠી
814 1 ભાષામાં
815 1 આદર
816 1 ભાષા
817 1 ક્યાંથી
818 1 સહર્ષ
819 1 ભટક્યો
820 1 માર
821 1 સાંજરે
822 1 પરવાનગી
823 1 કહેવાની
824 1 તેણે
825 1 એમ્
826 1 પણ્
827 1 લોઢાઘાટની
828 1 પડખે
829 1 હાટઝેગનાં
830 1 સાધ્વીમઠમાં
831 1 સાધ્વીજી
832 1 મા
833 1 નપણાં
834 1 દેજે
835 1 પુરુષને
836 1 મળતી
837 1 મરજી
838 1 મુલાકાત
839 1 ખાવિંદની
840 1 મહેર
841 1 પહેલવહેલી
842 1 ઉતરી
843 1 મળે
844 1 અરે
845 1 ચાર
846 1 સાલ
847 1 ઘૂમે
848 1 કરેલા
849 1 દરેક
850 1 પોકારે
851 1 એકોએક
852 1 દરગુજર
853 1 મળ્યા
854 1 જંપશે
855 1 પાછળથી
856 1 સમજાશે
857 1 નાદાની
858 1 લાગતી
859 1 ખેર
860 1 ઓતરાખંડના
861 1 ઇચ્છાશક્તિને
862 1 પિછાનો
863 1 પ્રેમીઓને
864 1 છૂટાં
865 1 પાડવાની
866 1 મોતની
867 1 હયાત
868 1 લે
869 1 જલાવ
870 1 બીડી
871 1 સાંભળ
872 1 3
873 1 મદારીએ
874 1 બચપણમાં
875 1 ટોળામાંથી
876 1 વિખૂટો
877 1 ગુમ
878 1 ​થયેલો
879 1 શિકારે
880 1 નીકળેલા
881 1 અમીરે
882 1 જઇને
883 1 આશરો
884 1 બીજાં
885 1 બચ્ચાંઓની
886 1 ભેળો
887 1 ભણાવવા
888 1 માંડ્યો
889 1 લોક
890 1 નાખો
891 1 તોવે
892 1 વિદ્યા
893 1 ચડે
894 1 કામકાજનાં
895 1 આળસુ
896 1 ચોરીમાં
897 1 શિકારમાં
898 1 પ્રવીણ
899 1 બુદ્ધિમાં
900 1 કોઈથી
901 1 ઊતરતાં
902 1 મહેનન
903 1 આડવેર
904 1 ચતુર
905 1 અક્કલમંદ
906 1 બન્યો
907 1 માલિકે
908 1 ફરજંદ
909 1 માઇકલનો
910 1 ખાસ
911 1 પાસવાન
912 1 બ્યુડાપેસ્ટ
913 1 નગરમાં
914 1 ભણ્યો
915 1 વ૨સો
916 1 ભલો
917 1 અસલ
918 1 જાતવંત
919 1 મગરૂર
920 1 જોશીલા
921 1 જિગરનો
922 1 સાથેસાથે
923 1 રહેમદિલ
924 1 વિચારવંતો
925 1 ઓહોહો
926 1 અમીરજાદીઓ
927 1 જીતવા
928 1 તલખતી
929 1 તી
930 1 માઇકલનું
931 1 દિલપંખીડું
932 1 મહેલાતોમાં
933 1 અમીરી
934 1 રૂપનાં
935 1 ગુલાબોમાં
936 1 ભપકામાં
937 1 માળો
938 1 શક્યું
939 1 મુકદ્દરમાં
940 1 ભયંકર
941 1 બાપ
942 1 ખેડૂતોએ
943 1 છેતરીને
944 1 કંગાલ
945 1 મૂક્યો
946 1 જેવો
947 1 કડક
948 1 ઘોડાને
949 1 નભાવવા
950 1 જેટલી
951 1 માંડમાંડ
952 1 એવે
953 1 ટાણે
954 1 બાપના
955 1 ભાઈબંધ
956 1 ઉમરાવને
957 1 વશીકરણ
958 1 પહોળા
959 1 ગામના
960 1 ઉમરાવો
961 1 અમલદારોની
962 1 મેદની
963 1 કૂંડાળાની
964 1 નટલોક
965 1 નાટારંભ
966 1 ખેલી
967 1 પાડતાં
968 1 મર્દો
969 1 ઓરતોની
970 1 વચ્ચોવચ્ચ
971 1 જોબનવંતી
972 1 કન્યા
973 1 ઘેલી
974 1 બદનનું
975 1 સર્પાકાર
976 1 નૃત્ય
977 1 વાજિંત્રોના
978 1 સૂરતાલ
979 1 એકતાર
980 1 કારમી
981 1 ચોટ
982 1 ખાઈને
983 1 મૉતની
984 1 ફિક્કાશ
985 1 સ્વપ્નની
986 1 પરણીશ
987 1 સાંભળીને
988 1 અપશુકનનો
989 1 આંચકો
990 1 શાદી
991 1 કરતા
992 1 કન્યાને
993 1 જવી
994 1 મોત
995 1 સંગાથે
996 1 રમવા
997 1 વૈભવવિલાસની
998 1 લાલસામાં
999 1 સાંજ
1000 1 મોટા
1001 1 ખંડના
1002 1 સૌના
1003 1 રેખાઓ
1004 1 ભવિષ્ય
1005 1 ભાખતી
1006 1 મારુંય
1007 1 કિસ્મત
1008 1 ધંધાદારી
1009 1 ઢોંગધતૂરા
1010 1 ચાલ્યું
1011 1 છોકરીએ
1012 1 ઊંચું
1013 1 તાજુબી
1014 1 થરથરાટ
1015 1 માઇકલનાં
1016 1 તરફ
1017 1 હસ્તરેખામાં
1018 1 સિવાય
1019 1 સંગાથેના
1020 1 અનેકનું
1021 1 જવાન
1022 1 કંઈનું
1023 1 ​કંઈ
1024 1 ભાળતાં
1025 1 મન
1026 1 જૂની
1027 1 ઓળખાણ
1028 1 લાગેલી
1029 1 લાવજો
1030 1 હુકમની
1031 1 પાડી
1032 1 ટોળાનો
1033 1 ત્રિકાળદર્શી
1034 1 કપડે
1035 1 ઢાંકેલો
1036 1 કાચનો
1037 1 મુકાયો
1038 1 ઢળી
1039 1 સાત
1040 1 ફેરવીને
1041 1 વૃદ્ધે
1042 1 સમાધિમાં
1043 1 સુવાડી
1044 1 બેટિયા
1045 1 દેખાય
1046 1 ગોળામાં
1047 1 મળ્યો
1048 1 ચીસ
1049 1 ગોળાને
1050 1 ઉરાડી
1051 1 ઓરડામાંથી
1052 1 ભાગી
1053 1 જ્યાં
1054 1 બજવૈયાઓ
1055 1 વાજિંત્રો
1056 1 બજાવી
1057 1 નાચવા
1058 1 પોતાનું
1059 1 માથું
1060 1 ઠઠ્ઠા
1061 1 ઉડાવતી
1062 1 મુકદ્દર
1063 1 તકદીરનેય
1064 1 ફરેબ
1065 1 દેવાની
1066 1 મર્દને
1067 1 કબજે
1068 1 થવાની
1069 1 શયતાન
1070 1 ખાવિંદને
1071 1 દીવાનો
1072 1 ઠગારી
1073 1 ઘડી
1074 1 મુલાયમ
1075 1 ચૂમી
1076 1 તલસતી
1077 1 સામા
1078 1 ધરે
1079 1 પળે
1080 1 પાછી
1081 1 સરી
1082 1 દૂર
1083 1 ખડીખડી
1084 1 અટ્ટહાસ્ય
1085 1 આજીજી
1086 1 છોડો
1087 1 સત્તા
1088 1 ચલાવો
1089 1 ખાવિંદ
1090 1 ઝીંગાનીઓને
1091 1 રુઆબ
1092 1 ચલાવ્યો
1093 1 ચાબુક
1094 1 ચોંટી
1095 1 ચણોઠી
1096 1 લાલ
1097 1 ઊપડી
1098 1 આવ્યું
1099 1 હાલત
1100 1 આણે
1101 1 સાંજે
1102 1 ચાલ્યાં
1103 1 દોડતો
1104 1 પલાણો
1105 1 પરણવાનો
1106 1 વરસની
1107 1 બાજી
1108 1 ગાંડોતૂર
1109 1 પાટનગરમાં
1110 1 પોતાનાં
1111 1 જરજાગીર
1112 1 મૂકીને
1113 1 રકમ
1114 1 ભૂમધ્ય
1115 1 સાગરને
1116 1 કિનારે
1117 1 સાં
1118 1 રેમોના
1119 1 જુગારખાનામાં
1120 1 દોલતને
1121 1 ગુમાવી
1122 1 જાદુગરી
1123 1 કેટલા
1124 1 શાપ
1125 1 વરસાવ્યા
1126 1 મૉન્ટે
1127 1 કાર્લોના
1128 1 દ્યૂતાગારમાં
1129 1 દરિયો
1130 1 આકાશ
1131 1 જુગારખાનું
1132 1 લોહીમાં
1133 1 ભીંજાયેલાં
1134 1 માલિકનાં
1135 1 રેડતો
1136 1 સારાં
1137 1 કહેતો
1138 1 જુગટે
1139 1 ચડ્યો
1140 1 અપરંપાર
1141 1 સોનું
1142 1 બાંધીને
1143 1 બુડાપેસ્ટમાં
1144 1 આવ્યા
1145 1 ઘણા
1146 1 મહિના
1147 1 કહેલું
1148 1 પત્તો
1149 1 સૌને
1150 1 લાગ્યા
1151 1 ​કોઈ
1152 1 આપે
1153 1 કામરૂને
1154 1 પકડી
1155 1 મોતનો
1156 1 બો
1157 1
1158 1 પેલા
1159 1 ગઢવાળા
1160 1 ભેગી
1161 1 દેટમદોટ
1162 1 દોડાવીને
1163 1 અમીરને
1164 1 અગાઉથી
1165 1 વાવડ
1166 1 મળી
1167 1 દેવડી
1168 1 બિડાઈ
1169 1 ગયેલી
1170 1 હથોડા
1171 1 ઝીંક્યા
1172 1 ડોસા
1173 1 પરોળિયાએ
1174 1 બારી
1175 1 ઉઘાડી
1176 1 દેખતાં
1177 1 ફરી
1178 1 ભોગળ
1179 1 ભીડવા
1180 1 સમય
1181 1 રહેવા
1182 1 મકાનની
1183 1 ચડવા
1184 1 જઈએ
1185 1 રાત્રિના
1186 1 પ્રેતસમું
1187 1 કલેવર
1188 1 છાયાની
1189 1 અંદરથી
1190 1 નીકળીને
1191 1 આડા
1192 1 એવા
1193 1 બોલ
1194 1 પડ્યા
1195 1 કરડું
1196 1 ઠઠ્ઠાભર્યું
1197 1 ગાજી
1198 1 ઊઠયું
1199 1 કોનું
1200 1 હુકમ
1201 1 મુજબ
1202 1 રળી
1203 1 તારો
1204 1 સંંભાર
1205 1 કુમારી
1206 1 શ્રીમતી
1207 1 સાહિબા
1208 1 પહોંચે
1209 1 ભુજપાશમાં
1210 1 છોકરીની
1211 1 પછવાડેથી
1212 1 કટાક્ષના
1213 1 શબ્દો
1214 1 સંભળાયા
1215 1 વહાલા
1216 1 ગેરહાજર
1217 1 હંમેશાં
1218 1 ગમાર
1219 1 આપની
1220 1 જરૂર
1221 1 પધારી
1222 1 જાઓ
1223 1 બોલનાર
1224 1 કરપીણ
1225 1 કાળમુખો
1226 1 પાષાણ
1227 1 અંતરની
1228 1 દર્દભરી
1229 1 આહ
1230 1 ઉચ્ચારી
1231 1 વચન
1232 1 આપી
1233 1 ચૂકેલી
1234 1 ઘરબાર
1235 1 વેચી
1236 1 તેં
1237 1 માગી
1238 1 તેટલી
1239 1 અહાહાહા
1240 1 હસ્યો
1241 1 જી
1242 1 એથી
1243 1 જ્યાદે
1244 1 શ્રીમતીએ
1245 1 ક્યારનીયે
1246 1 પગની
1247 1 મોજડીઓ
1248 1 ખરચી
1249 1 નાખેલી
1250 1 પીટ્યા
1251 1 જૂઠું
1252 1 બોલછ
1253 1 તાડૂકી
1254 1 નાગની
1255 1 સ્ત્રીના
1256 1 તમાચો
1257 1 લગાવી
1258 1 માઈકલથી
1259 1 દીઠું
1260 1 કૂદ્યો
1261 1 ગોળીબાર
1262 1 પિસ્તોલ
1263 1 પડાવી
1264 1 પરણેતર
1265 1 હમણાં
1266 1 વિધવા
1267 1 બનશે
1268 1 જોઈએ
1269 1 ઊગ્યા
1270 1 મળશું
1271 1 ઊગમણેથી
1272 1 આથમણેથી
1273 1 થઈશ
1274 1 બેમાંથી
1275 1 જીવતો
1276 1 નીકળે
1277 1 ઠરશે
1278 1 છોકરીને
1279 1 એકલહથો
1280 1 જંગ
1281 1 લડવાનું
1282 1 નક્કી
1283 1 ઈતબાર
1284 1 નહોતો
1285 1 દગલબાજીની
1286 1 ગંધ
1287 1 પરોઢિયે
1288 1 અમીરના
1289 1 કાન
1290 1 આંટા
1291 1 સાચો
1292 1 ઉપરની
1293 1 બારીમાં
1294 1 કશીક
1295 1 ​મચી
1296 1 ગુસ્સાના
1297 1 ભડકા
1298 1 કાઢી
1299 1 ટાઢોબોળ
1300 1 અપાય
1301 1 દેનાર
1302 1 ઉમરાવ
1303 1 ટાર્નફીલ્ડની
1304 1 જબાન
1305 1 ક્યારનો
1306 1 વિશ્વાસઘાતી
1307 1 ચીસો
1308 1 પાડતો
1309 1 બોકાનીદાર
1310 1 ખૂનીઓ
1311 1 રમખાણ
1312 1 મચ્યું
1313 1 બન્નેએ
1314 1 મળીને
1315 1 મહેનતે
1316 1 જલ્લાદોને
1317 1 પૂરા
1318 1 ચહેરો
1319 1 ખોલતાં
1320 1 પરખાયા
1321 1 ઉમરાવના
1322 1 નોકરો
1323 1 સમજાવ્યો
1324 1 ગઢમાં
1325 1 દોડ્યા
1326 1 સીડી
1327 1 ઓરડાનું
1328 1 ધક્કો
1329 1 ખોલ્યું
1330 1 બંદૂકના
1331 1 ભડાકાએ
1332 1 આવકાર
1333 1 કેશ
1334 1 ઓઢણીની
1335 1 ઢાંકી
1336 1 શરીર
1337 1 ચિરાઈ
1338 1 કપાળ
1339 1 પરના
1340 1 જખ્મમાંથી
1341 1 વહે
1342 1 દગલબાજી
1343 1 લોહીલોહાણ
1344 1 કજિયો
1345 1 જામેલો
1346 1 પહેલી
1347 1 બારણામાંથી
1348 1 સૂસવતી
1349 1 પેઠો
1350 1 ગળામાં
1351 1 ઊતરી
1352 1 પાથરીને
1353 1 કરગર્યો
1354 1 છૂટીએ
1355 1 ઠર્યા
1356 1 ફાંસીનો
1357 1 પહાડોનો
1358 1 ઠેલી
1359 1 તીણું
1360 1 સાચું
1361 1 જોયેલું
1362 1 નીકો
1363 1 મુકદ્દરનો
1364 1 માર્ગ
1365 1 માર્ગે
1366 1 ઘસડી
1367 1 એકલી
1368 1 ભાગવા
1369 1 વિનાનું
1370 1 જોતું
1371 1 રસ્તે
1372 1 મુસાફરી
1373 1 થોભતી
1374 1 પોતાનો
1375 1 ઝભ્ભો
1376 1 જકડી
1377 1 ઊપડ્યા
1378 1 નાખીને
1379 1 જોસેફ
1380 1 દોડ
1381 1 કામરૂઓના
1382 1 કાકાને
1383 1 ઝર્ની
1384 1 ઘાટ
1385 1 જોશું
1386 1 કહેજે
1387 1 ઝીંગારીઓ
1388 1 વિવાહમાં
1389 1 ભેળા
1390 1 થાય
1391 1 ગામડે
1392 1 બુઢ્ઢો
1393 1 ઝીંગાની
1394 1 ગાડાં
1395 1 ગધેડાં
1396 1 લાદીને
1397 1 તૈયાર
1398 1 ગોળાએ
1399 1 દીધા
1400 1 સૌએ
1401 1 કિલ્લેબંદીમાં
1402 1 વાસ
1403 1 લીધો
1404 1 ચોપાસ
1405 1 શિખરમાળા
1406 1 તેનેય
1407 1 ઠેકાણે
1408 1 સાંકડો
1409 1 ​હતો
1410 1 લાકડાનો
1411 1 નાનો
1412 1 લઈએ
1413 1 શત્રુને
1414 1 પેસવાની
1415 1 તસુય
1416 1 જગ્યા
1417 1 અંદરના
1418 1 આખા
1419 1 વાસમાં
1420 1 કંઈક
1421 1 કુદરતે
1422 1 કોરેલી
1423 1 કાળના
1424 1 દૈત્ય
1425 1 માનવીઓએ
1426 1 કંડારેલી
1427 1 ગુફાઓ
1428 1 દારૂગોળા
1429 1 હથિયાર
1430 1 લૂગડાં
1431 1 અનાજ
1432 1 વગેરે
1433 1 સાયબી
1434 1 લાવવા
1435 1 ગાંડાં
1436 1 રવાના
1437 1 બાલ્કન
1438 1 લડાઈ
1439 1 માયલી
1440 1 તોપ
1441 1 મેળવીને
1442 1 વંકી
1443 1 બત્તી
1444 1 લટકાવી
1445 1 સંત્રીઓ
1446 1 બેસાર્યા
1447 1 રીતસર
1448 1 સરકાર
1449 1 મોરચા
1450 1 માંડ્યા
1451 1 અમારાં
1452 1 માથાં
1453 1 સાટે
1454 1 ઇનામો
1455 1 ચૂક્યાં
1456 1 પહાડોનાં
1457 1 જાણભેદુ
1458 1 લોકોમાંથી
1459 1 લાલચમાં
1460 1 લપટાયું
1461 1 દા
1462 1 ઑસ્ટ્રિયાના
1463 1 ગવર્નર
1464 1 ખોટેખોટાં
1465 1 કરેલાં
1466 1 કબૂલ
1467 1 કરાવેલાં
1468 1 ખૂનોની
1469 1 અભાગી
1470 1 કામરૂઓને
1471 1 માનવભક્ષી
1472 1 અઘોરીઓ
1473 1 ઠરાવી
1474 1 ફાંસીએ
1475 1 લટકાવ્યા
1476 1 વેર
1477 1 વાળવાનું
1478 1 ટાણું
1479 1 મળ્યું
1480 1 સાયબીમાં
1481 1 મઝા
1482 1 માલિકને
1483 1 જેને
1484 1 નોતર્યું
1485 1 એકની
1486 1 અલાયદી
1487 1 ગુફામાં
1488 1 એકેય
1489 1 અણપૂરેલો
1490 1 રહેતો
1491 1 જિંદગીથી
1492 1 કંટાળીને
1493 1 સોંપી
1494 1 જગતમાં
1495 1 સરકારની
1496 1 બંધાઈને
1497 1 કામરૂઓએ
1498 1 કલ્પાંત
1499 1 મરવા
1500 1 તોપમાંથી
1501 1 હડૂડી
1502 1 ખીણમાંથી
1503 1 નીકળતા
1504 1 ઘોડાના
1505 1 દાબડા
1506 1 ગુંજ્યા
1507 1 મારતે
1508 1 પરનો
1509 1 સદ
1510 1 વાદળી
1511 1 સરખો
1512 1 ફરકાવતી
1513 1 થોભાવ્યો
1514 1 નીચે
1515 1 ઊતર્યો
1516 1 પહોળી
1517 1 પાથરતી
1518 1 પગમાં
1519 1 બાઝી
1520 1 ધ્વારા
1521 1 પ્રાણથી
1522 1 વધારે
1523 1 ચાહું
1524 1 તકદીરમાં
1525 1 મિલાપમાં
1526 1 ભલે
1527 1 છટકી
1528 1 શકી
1529 1 થોડું
1530 1 સુખસોણલું
1531 1 હાથે
1532 1 મરવાનો
1533 1 આવ
1534 1 હાસ્યના
1535 1 પડઘા
1536 1 પ્રત્યેક
1537 1 શિખરમાંથી
1538 1 ગુંજી
1539 1 ઊઠ્યા
1540 1 કાપેથિયન
1541 1 સાક્ષી
1542 1 પૂરતો
1543 1 બીજે
1544 1 પરણ્યાં
1545 1 વખતની
1546 1 ખૂબસૂરતી
1547 1 પરનું
1548 1 સુખ
1549 1 જોટો
1550 1 ક્યાંય
1551 1 જોયો
1552 1 ઓરતો
1553 1 જાસૂસો
1554 1 સરકારી
1555 1 તિજોરીઓ
1556 1 પડવું
1557 1 ધંધો
1558 1 અનેક
1559 1 જવાનો
1560 1 ફોજમાં
1561 1 ભળ્યા
1562 1 નેકી
1563 1 મૂંગી
1564 1 તાબેદારી
1565 1 કાયદો
1566 1 ખૂટલને
1567 1 ઉડાવતો
1568 1 રાજવટની
1569 1 વરસમાં
1570 1 થાક
1571 1 બહારવટાની
1572 1 કડવી
1573 1 ઝેર
1574 1 ​થઈ
1575 1 શહેરી
1576 1 મોજમજામાં
1577 1 મર્દોના
1578 1 સળગતા
1579 1 નેન
1580 1 કટાક્ષોમાં
1581 1 મોજીલી
1582 1 નાર
1583 1 જાસૂસીનું
1584 1 પાટનગર
1585 1 દિવસો
1586 1 બેવફાઈની
1587 1 માઇકલને
1588 1 આવવા
1589 1 ચારને
1590 1 ખેડૂતને
1591 1 વેશે
1592 1 ગોતવા
1593 1 રાજધાનીના
1594 1 મેળામાં
1595 1 ભટક્યા
1596 1 ઓચિંતી
1597 1 બારણાંમાં
1598 1 જાંઘો
1599 1 ટેકવી
1600 1 ઠંડાંગાર
1601 1 નયને
1602 1 લીધા
1603 1 વાહવા
1604 1 ખાવંદ
1605 1 ઓરતની
1606 1 જાસૂસી
1607 1 નીકળ્યા
1608 1 શાબાશ
1609 1 ગુસ્સાદાર
1610 1 ઝાલવા
1611 1 છલાંગ્યો
1612 1 નાઇઝીએ
1613 1 હાથમાંની
1614 1 ચમકતી
1615 1 ખુલ્લી
1616 1 ધણીના
1617 1 ગળા
1618 1 પલકે
1619 1 પોલીસની
1620 1 ટુકડી
1621 1 અફસર
1622 1 ધણીને
1623 1 બચાવવા
1624 1 પસારી
1625 1 બેભાન
1626 1 બંદૂકમાંથી
1627 1 છૂટે
1628 1 લોહીનો
1629 1 કોગળો
1630 1 નાખતી
1631 1 ઢગલો
1632 1 પડતીપડતી
1633 1 બોલે
1634 1 છૂટો
1635 1 તમારો
1636 1 બચાવો
1637 1 દ્યો
1638 1 અતિ
1639 1 જામી
1640 1 વીંધાઈ
1641 1 છેલ્લા
1642 1 દમ
1643 1 ખેંચતાં
1644 1 ઉચ્ચાર
1645 1 બચાવ
1646 1 રાતના
1647 1 અંધારામાં
1648 1 શરીરને
1649 1 કૂદી
1650 1 સાથીઓને
1651 1 કરવાનું
1652 1 બોલતો
1653 1 ફેફસાંમાં
1654 1 જખ્મ
1655 1 બચે
1656 1 થોડી
1657 1 વારે
1658 1 જખ્મી
1659 1 સાથીઓ
1660 1 ફક્ત
1661 1 માઇકલની
1662 1 લાશ
1663 1 શબને
1664 1 ગુફાની
1665 1 દફનાવ્યું
1666 1 પથારી
1667 1 લેવરાવીને
1668 1 પિયુની
1669 1 પાયદસ્ત
1670 1 રોતાં
1671 1 દીઠી
1672 1 મામલો
1673 1 આરામ
1674 1 ભયથી
1675 1 થરથરતી
1676 1 સુખની
1677 1 ઝલક
1678 1 મારતી
1679 1 પ્યારાએ
1680 1 દીધેલ
1681 1 માફી
1682 1 ગમગીન
1683 1 વીનવીને
1684 1 સૌ
1685 1 બાકીની
1686 1 તમામને
1687 1 ઈજા
1688 1 પહોંચાડી
1689 1 મદદગાર
1690 1 થવામાં
1691 1 વિતાવજે
1692 1 આટલાં
1693 1 બધાં
1694 1 પાપોની
1695 1 જંપી
1696 1 શકે
1697 1 પડું
1698 1 તુરત
1699 1 પ્યારના
1700 1 સ્થાનકમાંથી
1701 1 નીકળ્યાં
1702 1 રળું
1703 1 જ્યાંજ્યાં
1704 1 દેખું
1705 1 વિતાવું
1706 1 માઈકલનો
1707 1 દેખાયો
1708 1 રાખવા
1709 1 એટલી
1710 1 વધુ
1711 1 સાંભળવા
1712 1 લોહદ્વારની
1713 1 જવું
1714 1 ​એ
1715 1 વખતે
1716 1 ઘૂરકતો
1717 1 છોડવો
1718 1 5
1719 1 સ્વપ્ન
1720 1 જોતો
1721 1 હોઉં
1722 1 તેવો
1723 1 મુસાફરખાને
1724 1 કેટલાય
1725 1 બનાવો
1726 1 દબાવી
1727 1 રાખ્યા
1728 1 સાચે
1729 1 ડોસો
1730 1 સાથેના
1731 1 માનતો
1732 1 પ્રાયશ્ચિત્ત
1733 1 સાચી
1734 1 જંગલ
1735 1 દુનિયાને
1736 1 પ્રેતલોક
1737 1 આટલો
1738 1 ઢૂકડો
1739 1 લોઢાદ્વારની
1740 1 ઓહો
1741 1 લાગે
1742 1 જોસફાએ
1743 1 જણાતો
1744 1 માફ
1745 1 કરજે
1746 1 બધાંય
1747 1 જણાંના
1748 1 આત્માની
1749 1 સદ્‌ગતિ
1750 1 બંદગી
1751 1 બેઉની
1752 1 ગ્રહ
1753 1 ઊગ્યો
1754 1 માણસોને
1755 1 મોકલેલા
1756 1 ભોમિયા
1757 1 મુસાફરીએ
1758 1 દિલમાં
1759 1 થતું
1760 1 લોઢાદ્વારના
1761 1 સાધ્વી
1762 1 મરતૂકની
1763 1 છૂપીછૂપી
1764 1 જીવતી
1765 1 મુસાફરીમાં
1766 1 આવતો
1767 1 સાથેની
1768 1 વિદાયનો
1769 1 છેલ્લો
1770 1 પ્રસંગ
1771 1 ભડકેલો
1772 1 ક્રોશિયા
1773 1 સ્લોવાક
1774 1 ખેડૂતોથી
1775 1 વસેલું
1776 1 ગામ
1777 1 બેડોળ
1778 1 ભૂખરું
1779 1 ભોમિયો
1780 1 ગામમાં
1781 1 બેઠાબેઠ
1782 1 હોકલી
1783 1 પીતા
1784 1 ગામવાસીને
1785 1 એન્જેલીનના
1786 1 મઠનો
1787 1 પૂછ્યો
1788 1 મૂંગા
1789 1 મૂંગાં
1790 1 આંગળી
1791 1 ચીંધી
1792 1 રચ્યો
1793 1 ભય
1794 1 લાંબું
1795 1 બાંધણીનું
1796 1 બારીઓવાળું
1797 1 મકાન
1798 1 વિશાળ
1799 1 બગીચાને
1800 1 દીવાલ
1801 1 સાંકડા
1802 1 દરવાજા
1803 1 સોંસરી
1804 1 નજર
1805 1 ઘૂંઘટવાળી
1806 1 સ્ત્રીઓને
1807 1 ટોળાબંધ
1808 1 પસાર
1809 1 ખેડૂતોનું
1810 1 ટોળું
1811 1 દરવાજે
1812 1 ખોરાક
1813 1 અપાઈ
1814 1 બુઢ્‌ઢો
1815 1 સાદા
1816 1 ખુરશીઓ
1817 1 બેસું
1818 1 વસ્ત્રધારી
1819 1 માનવીએ
1820 1 પ્રવેશ
1821 1 સ્ત્રી
1822 1 ઊઠીને
1823 1 નમન
1824 1 મુલાકાતનો
1825 1 ઉદ્દેશ
1826 1 જણાવ્યો
1827 1 જાણી
1828 1 ચૂકેલ
1829 1 મધુર
1830 1 ઘંટની
1831 1 અવાજ
1832 1 માનવીના
1833 1 કંઠમાં
1834 1 સંગીત
1835 1 પૂર્વે
1836 1 સાંભળ્યું
1837 1 નહોતું
1838 1 આવવાની
1839 1 પહોંચાડવામાં
1840 1 પ્યારની
1841 1 તથા
1842 1 કથાથી
1843 1 વાકેફ
1844 1 ચૂક્યા
1845 1 તમારે
1846 1 જાણવું
1847 1 હોત
1848 1 બહેતર
1849 1 શિર
1850 1 સજા
1851 1 સ્મૃતિઓની
1852 1 હૈયા
1853 1 ૫૨
1854 1 ઉઠાવીને
1855 1 જીવવાની
1856 1 વેળાની
1857 1 હસતી
1858 1 પૂતળીને
1859 1 સરજાયેલાં
1860 1 મઠની
1861 1 ઓરડીનો
1862 1 અધિકાર
1863 1 પસ્તાવાની
1864 1 પ્રાર્થનાઓ
1865 1 જોત
1866 1 નજીક
1867 1 ધીરે
1868 1 પૂછયું
1869 1 ઊંચો
1870 1 ભૂલું
1871 1 સૌંદર્ય
1872 1 અધરના
1873 1 ચુંબનને
1874 1 વેચે
1875 1 કાજળકાળી
1876 1 જેમજેમ
1877 1 તેમતેમ
1878 1 ઊંડા
1879 1 હોજમાં
1880 1 ઝૂલતી
1881 1 પ્રતિમા
1882 1 જેવા
1883 1 મનોભાવ
1884 1 પલટાતા
1885 1 જૂના
1886 1 હાથીદાંતને
1887 1 મળતો
1888 1 ચહેરાનો
1889 1 રંગ
1890 1 ગાલ
1891 1 તદ્દન
1892 1 આછી
1893 1 સુરખી
1894 1 આસમાની
1895 1 વાળ
1896 1 અટલસના
1897 1 ચોકઠામાં
1898 1 મઢેલી
1899 1 તસવીર
1900 1 સુગંધી
1901 1 અર્ક
1902 1 નીતરતા
1903 1 મુખભાવ
1904 1 સંપૂર્ણ
1905 1 સ્ત્રીત્વને
1906 1 જીવનમાં
1907 1 વારંવાર
1908 1 જ્યારે
1909 1 આને
1910 1 દિવાઓની
1911 1 નાચતી
1912 1 જુવાનની
1913 1 આંખોમાં
1914 1 કામણ
1915 1 અંજાયાં
1916 1 કલ્પી
1917 1 શકશો
1918 1 સંગીતમય
1919 1 પુરુષો
1920 1 મોહિની
1921 1 પાથરવાના
1922 1 નિજ
1923 1 રૂપની
1924 1 ઘેલડી
1925 1 મૂલ્ય
1926 1 ચૂકવ્યાં
1927 1 મનની
1928 1 ચંચળતાને
1929 1 પરિણામે
1930 1 ગરીબોને
1931 1 સહાય
1932 1 દેતી
1933 1 બીમારીની
1934 1 સારવાર
1935 1 કરતી
1936 1 જીવું
1937 1 મૃત્યુ
1938 1 પછીના
1939 1 પિયુ
1940 1 જોઉં
1941 1 જાવ
1942 1 દેશમાં
1943 1 દયાથી
1944 1 સમજપૂર્વક
1945 1 કહેજો
1946 1 બુરખો
1947 1 ઢંકાઈ
1948 1 આંગળીઓને
1949 1 ટેરવે
1950 1 ચુંબન
1951 1 ભરીને

કુલ 4113 શબ્દોના લખાણમાં અનન્ય શબ્દ 1951 છે.