ચર્ચા:પુરાતન જ્યોત/'જેસલ જગનો ચોરટો'/૧. જેસલ જગનો ચોરટો

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
પુરાતન જ્યોત/'જેસલ જગનો ચોરટો'/૧. જેસલ જગનો ચોરટો માટેનું ભાષા વિશ્લેષણ
ક્રમ સંખ્યા શબ્દ
1 42 છે
2 32 રે
3 28
4 25 ને
5 24 તો
6 23 વીરા
7 21 એક
8 20
9 15 હતો
10 15
11 15 ઘોડી
12 14 હતી
13 14 જી
14 13 જેસલ
15 12 કોઈ
16 12 હે
17 12 નથી
18 11 મારા
19 11 નહીં
20 10 અને
21 10 પણ
22 10 એની
23 9 તોળી
24 8 એને
25 8 જોઈ
26 8 તે
27 7
28 7 
29 7 તમે
30 7 કાં
31 7
32 7 કે
33 7 સતી
34 7 હશે
35 6 આદમી
36 6 પર
37 6 કેમ
38 6 શી
39 6 કાઠીની
40 6 ખીલો
41 5
42 5 અંદર
43 5 પડે
44 5 જાણે
45 5 હરિને
46 5 ભજન
47 5 કોણ
48 5 એના
49 5 રહી
50 5 કહે
51 5 લઈ
52 5 દાન
53 5 મારા
54 5 જાડેજા
55 5 ના
56 5 નીચે
57 5 ગયો
58 4 રાત
59 4 ઉપર
60 4 માનવી
61 4 ચોરી
62 4 માટે
63 4 ધીરે
64 4 ઓરડે
65 4 નહોતું
66 4 હોય
67 4 એણે
68 4 નીરખી
69 4 જુઓ
70 4 લીજે
71 4 સવાયો
72 4 છો
73 4 ઘેરે
74 4 રહ્યું
75 4 ઘોડીએ
76 4 તલવાર
77 4 ચોર
78 4 કરવા
79 4 નજર
80 4 નર
81 4 કાઠિયાણી
82 4 તરવાર
83 4 જાડેજો
84 4 કહ્યું
85 4 નામ
86 3 જ્યોત
87 3 જગનો
88 3 ચોરટો
89 3 ગળતી
90 3 હતાં
91 3 કોઈક
92 3 ગઈ
93 3 ઊભો
94 3 કાળી
95 3 હાથમાં
96 3 ખતરીસો
97 3 લાગી
98 3 ખાતર
99 3 નહોતો
100 3 શું
101 3 હતા
102 3 શબ્દો
103 3 મારું
104 3 મન
105 3 મોહ્યું
106 3 શૂરવીર
107 3 કરો
108 3 અજવાળે
109 3 રૂડાં
110 3 નમી
111 3 એની
112 3 નીપજે
113 3 લેજો
114 3 સાચાં
115 3 મોતી
116 3 કીજે
117 3
118 3 વીરાઓ
119 3 આવો
120 3 ભાઈઓ
121 3 તોય
122 3 કરજો
123 3 બે
124 3 ત્યાં
125 3 પૂરું
126 3 મોટો
127 3 પડી
128 3 ફરડકા
129 3 હો
130 3 હીંહોટા
131 3 પથારી
132 3 આવીને
133 3 બોલ
134 3 થઈ
135 3 સાંસતિયા
136 3 કોળિયો
137 3 અરે
138 3 લ્યો
139 2 પુરાતન
140 2 ઝવેરચંદ
141 2 માઝમ
142 2 મધરાત
143 2 મકાનની
144 2 લાલ
145 2 અંગ
146 2 રાતનો
147 2 બહાર
148 2 બધેય
149 2 ધારણ
150 2 કરીને
151 2 એનાં
152 2 હતું
153 2 બીજા
154 2 મારવા
155 2 દીવાલ
156 2 કાને
157 2 બાકોરું
158 2 પાડ્યું
159 2 કોને
160 2 ઘેર
161 2 સમજતો
162 2 ગળું
163 2 શકે
164 2 નહોતી
165 2 વચ્ચે
166 2 કરતો
167 2 કામ
168 2 બદલે
169 2 ભજનના
170 2 કહેવાય
171 2 હાં
172 2 જેને
173 2 વસ્યા
174 2 મળો
175 2 કરોને
176 2 ઉજાગરા
177 2 દીવો
178 2 ગોતી
179 2 ઓશીકાં
180 2 ગુંજ્યું
181 2 જાડેજાને
182 2 બોલિયાં
183 2 અર્થ
184 2 સાધુઓ
185 2 જ્યોતને
186 2 વસ્તુઓ
187 2 ભાઈ
188 2 લેતા
189 2 વાતો
190 2 જડે
191 2 તેને
192 2 સવાયા
193 2 થયું
194 2 એવી
195 2 આંખો
196 2 રહ્યા
197 2 આવી
198 2 ત્રીજી
199 2 તોળાંદે
200 2 કેરી
201 2 લોબડી
202 2 ત્રણ
203 2 વાનાંની
204 2 પોતાને
205 2 ગામના
206 2 બાંધી
207 2 નજીક
208 2 ની
209 2 જ્યોતની
210 2 એલા
211 2 જઈને
212 2 મારી
213 2 કાઢ્યો
214 2 માણસે
215 2 કરી
216 2 ઘોડીનો
217 2 વાર
218 2 ભોંયમાં
219 2 ધરબ્યો
220 2 પાછો
221 2 બીજું
222 2 એવાં
223 2 એવા
224 2 હે
225 2 વેપારી
226 2 ખડિયો
227 2 લેખણ
228 2 મોટા
229 2 દીજિયેં
230 2 લા
231 2 લીજિયે
232 2 અનેક
233 2 સફળ
234 2 તોળલદે
235 2 આંતરે
236 2 રહ્યાં
237 2 આતમ
238 2 તમારે
239 2 તમારી
240 2 તસ્કર
241 2 સુરતા
242 2 બીજી
243 2 હલતો
244 2 ચલતો
245 2 ગયા
246 2 કાયા
247 2 ઉપાડી
248 2 લઈને
249 2 વગર
250 2 અંજાર
251 2 લાવું
252 2 હું
253 2 પંથ
254 2 આજે
255 2 કોળીપાવળ
256 2 બાકી
257 2 હવે
258 2 આંહીં
259 2 હજી
260 2 માણસો
261 2 જાય
262 2 ગરમ
263 2 પાણી
264 2 પંજો
265 2 ચળક
266 2 કાઠી
267 2 રૂપ
268 2 સાંસતિયે
269 2 કર્યો
270 2 ધરા
271 2 કચ્છ
272 2 સામે
273 2 સો
274 2 હાથે
275 2 તમારા
276 2 આવા
277 2 પલટાવે
278 2 જેસલજી
279 2 આજ
280 2 તી
281 2 જાવ
282 1 મેઘાણી
283 1 1938
284 1
285 1 જ્યોત૧
286 1 મેઘાણી૧૯૩૮
287 1
288 1 કાળથી
289 1 ડર્યો
290 1
291 1 ગગનના
292 1 મધપૂડામાંથી
293 1 ઘાટાં
294 1 અંધારાં
295 1 ગળતાં
296 1 અજવાળી
297 1 બીજનું
298 1 બાંકું
299 1 નેણ
300 1 ઘડીભર
301 1 બતાવીને
302 1 સાંજ
303 1 બીકણ
304 1 છોકરી
305 1 જેવી
306 1 ઝટપટ
307 1 ભાગી
308 1 એવા
309 1 અંધાર
310 1 વીંટ્યા
311 1 નેસડામાં
312 1 માટીના
313 1 પછીતે
314 1 પાછલી
315 1 ભીંતે
316 1 કમર
317 1 લુંગી
318 1 લપેટી
319 1 કામળ
320 1 ઓઢી
321 1 અંધારા
322 1 જોડે
323 1 એકરસ
324 1 બનતો
325 1 લેબાસ
326 1 કસબી
327 1 કાળાશ
328 1 ગોઠિયો
329 1 બન્યો
330 1 ઉઘાડું
331 1 ખડગ
332 1 ગણેશિયો
333 1 કરવાનું
334 1 ઓજાર
335 1 ખડગનો
336 1 ખપ
337 1 માનવીને
338 1 ખતરીસાની
339 1 જરૂર
340 1 ખોદવા
341 1 કામે
342 1 લાગ્યો
343 1 ખોતરાવા
344 1 માટી
345 1 ઝરવા
346 1 એવો
347 1 ખોતર
348 1 કામનો
349 1 અવાજ
350 1 થોડી
351 1 વારે
352 1 દીવાલની
353 1 પડ્યું
354 1 જીવતા
355 1 શરીરને
356 1 કરકોલીને
357 1 કીડાએ
358 1 ઘારું
359 1 માનવીએ
360 1 દીધું
361 1 હરિની
362 1 ઉપાસનાનું
363 1 થાનક
364 1 હરિનાં
365 1 ભજનિક
366 1 ગાતાં
367 1 ખડગધારી
368 1 આદમીને
369 1 બાકોરા
370 1 વાટે
371 1 ગાનના
372 1 સૂર
373 1 રેડાયા
374 1 શબ્દ
375 1 સુરાવળનું
376 1 ભાન
377 1 ઝીણું
378 1 મીઠું
379 1 ગવરાવતું
380 1 પચીસ
381 1 ત્રીસ
382 1 સ્ત્રી
383 1 પુરુષ
384 1 કંઠો
385 1 ઝીલતા
386 1 એવું
387 1 સમજાણું
388 1 મોં
389 1 મલકાવ્યું
390 1 મલકાટ
391 1 સિવાય
392 1 ખતરીયાએ
393 1 ખોતરકામ
394 1 આગળ
395 1 ચલાવ્યું
396 1 ખબર
397 1 ​વચ્ચે
398 1 અંદરના
399 1 આઘા
400 1 ઓરડામાંથી
401 1 ઊઠતા
402 1 તાલ
403 1 સૂરની
404 1 સાથે
405 1 એકતાલ
406 1 બનીને
407 1 ખોદકામ
408 1 ધણીનું
409 1 કરવાને
410 1 વધુ
411 1 ધ્યાન
412 1 ભજનમાં
413 1 દેતો
414 1 ચોરને
415 1 ચીડ
416 1 ચડતી
417 1 ખતરીસાના
418 1 ટોચા
419 1 તાલબંધી
420 1 પડતા
421 1 ગમતું
422 1 ખતરીસાને
423 1 કાન
424 1 પકડતો
425 1 શબદ
426 1 સાધસેં
427 1 રુદિયે
428 1 ગુંસાઈ
429 1 હાલો
430 1 ભાવે
431 1 હુઈ
432 1 સાચે
433 1 દિલે
434 1 ઓળખાણું
435 1 આંખુંના
436 1 નયણે
437 1 આંજણુંના
438 1 આંજ્યા
439 1 ભૂલા
440 1 ભમો
441 1 હાથમાં
442 1 પડો
443 1 કૂવે
444 1 કાલર
445 1 ભૂમિમાં
446 1 મત
447 1 વાવીએ
448 1 અને
449 1 પોંખીએ
450 1 જોત્યુંને
451 1 દીજીએં
452 1 માણેક
453 1 ​તોળી
454 1 સ્વાંતી
455 1 નક્ષત્રે
456 1 મેહુલા
457 1 વરસિયા
458 1 વશિયલને
459 1 અંગે
460 1 વખડાં
461 1 છીપ
462 1 મુખ
463 1 સાધુને
464 1 સતગુરુ
465 1 પ્રોણલા
466 1 વગત્યું
467 1 અંગના
468 1 દલનાં
469 1 બેસણાં
470 1 પગ
471 1 ધોઈ
472 1 પાહોળ
473 1 મનના
474 1 માનેલા
475 1 મુનિવર
476 1 જો
477 1 મળે
478 1 દલડાની
479 1 ઘરે
480 1 તોરલ
481 1 લા
482 1 જેના
483 1 રદિયામાં
484 1 પ્રભુ
485 1 તેવા
486 1 સાધુ
487 1 ભાવથી
488 1 સૌ
489 1 દિલની
490 1 ઓળખાણ
491 1 સત્યની
492 1 શોધમાં
493 1 નકામા
494 1 ઊંડા
495 1 તત્ત્વાન્વેષણના
496 1 શા
497 1 નયનથી
498 1 નેત્રોમાં
499 1 જ્ઞાનનું
500 1 આંજણ
501 1 આંજેલું
502 1 માર્ગ
503 1 ભૂલો
504 1 છતાં
505 1 અજ્ઞાનના
506 1 કૂવામાં
507 1 ડૂબો
508 1 બાંધવો
509 1 નબળી
510 1 જમીનમાં
511 1 બીજ
512 1 વાવતા
513 1 સુપાત્રો
514 1 તપાસીને
515 1 તેનો
516 1 સત્કાર
517 1 ભક્તિની
518 1 સમજીને
519 1 દેજો
520 1 માટીમાં
521 1 વેરાયેલાં
522 1 માણેકરૂપી
523 1 માનવ
524 1 રત્નો
525 1 નીચા
526 1 નમીને
527 1 વીણી
528 1 સ્વાતિ
529 1 નક્ષત્રમાં
530 1 વરસેલા
531 1 વરસાદે
532 1 નિપજાવી
533 1 વશિયલ
534 1 વાસુકિ
535 1 સાપના
536 1 મોંમાં
537 1 પડીને
538 1 વિષ
539 1 પેદા
540 1 કર્યું
541 1 છીપને
542 1 મોંએ
543 1 ટપકીને
544 1 મૂક્યાં
545 1 સજ્જનોની
546 1 હૃદયસીપલીમાં
547 1 શિયળનાં
548 1 સંચરાવ્યાં
549 1 જુગતેથી
550 1 ભક્તિરસની
551 1 સરખી
552 1 નીપજ
553 1 ગણી
554 1 સાધુજનને
555 1 સદ્‌ગુરુ
556 1 પરોણા
557 1 બને
558 1 ત્યારે
559 1 સરભરા
560 1 કરીએ
561 1 દેહનાં
562 1 દિલનાં
563 1 આસન
564 1 અતિથિના
565 1 પગ
566 1 ધોઈને
567 1 તેનું
568 1 ચરણામૃત
569 1 પાન
570 1 હૈયાની
571 1 ગુપ્ત
572 1 ખરેખરા
573 1 મનમાન્યા
574 1 ભક્તજન
575 1 જીવનના
576 1 લહાવ
577 1 રીતે
578 1 લેવાય
579 1 અહીં
580 1 દેવાઈ
581 1 આખું
582 1 ઢોર
583 1 સોંસરું
584 1 નીકળી
585 1 એવડો
586 1 કાપ
587 1 માટીની
588 1 ભીંતમાં
589 1 રહ્યો
590 1 ખડગવાળો
591 1 પ્રવેશ્યો
592 1 ઘોડહાર
593 1 અંધારામાં
594 1 હીરા
595 1 ઝગમગે
596 1 ચળકી
597 1 આંખના
598 1 અંગાર
599 1 તાકી
600 1 પશુ
601 1 લાદની
602 1 મીઠી
603 1 સેાડમ
604 1 વાઈ
605 1 પરગંધીલું
606 1 જાનવર
607 1 જાનવરને
608 1 પરાયા
609 1 નરની
610 1 બૂરી
611 1 ઘ્રાણ
612 1 નાખ્યા
613 1 ​
614 1 તાળી
615 1 જે
616 1 આવ્યો
617 1 માંયલું
618 1 રત્નઃ
619 1 કાઠિયાણીનો
620 1 બોજ
621 1 ઉપાડીને
622 1 ગામ
623 1 સીમાડા
624 1 લોપે
625 1 તેવી
626 1 અજાજૂડ
627 1 પાકી
628 1 ગયું
629 1 પ્રથમ
630 1 છોડીને
631 1 કાઢી
632 1 દઉં
633 1 ચાલ્યો
634 1 ડાબલા
635 1 પછાડ્યા
636 1 મંડી
637 1 આઘેરે
638 1 દીપક
639 1 જલતો
640 1 બીજદિન
641 1 થાવરવાર
642 1 શનિવાર
643 1 રાતના
644 1 પાટની
645 1 અખંડ
646 1 ઘીની
647 1 આસપાસ
648 1 કૂંડાળે
649 1 બેઠેલાં
650 1 ઉપાસકો
651 1 ભજનનો
652 1 આદર
653 1 પહેલાં
654 1 વિરામ
655 1 નાખે
656 1 એરુઝાંઝરું
657 1 જીવજંત
658 1 ઓરડામાં
659 1 બોલ્યું
660 1 ઊઠ્યો
661 1 ચોરે
662 1 જાણ્યું
663 1 ભોગ
664 1 લાગ્યા
665 1 સંતાવાનું
666 1 સ્થાન
667 1 ઘોડીને
668 1 ઘાસની
669 1 પાથરેલી
670 1 પથારીના
671 1 ઘાસના
672 1 પોલ
673 1 લાંબો
674 1 થઈને
675 1 સૂઈ
676 1 ઝોંટ
677 1 ઘેાડીની
678 1 ગરદનમાં
679 1 કૌવતનો
680 1 પાર
681 1 એકબે
682 1 ઝોંટે
683 1 જ્યાં
684 1 ભોંયમાંથી
685 1 ઊંચકાવી
686 1 લોઢાનો
687 1 આજુબાજુ
688 1 ટાઢી
689 1 પડતી
690 1 પંપાળીને
691 1 ફરી
692 1 પથ્થર
693 1 ખીલા
694 1 ઠોક્યો
695 1 ખીલે
696 1 ઊંડે
697 1 ઊતરીને
698 1 જડબેસલાક
699 1 ​થઈ
700 1 માણસ
701 1 ઊપડ્યું
702 1 સતિયારા
703 1 સાચું
704 1 વોરો
705 1 કૂડ
706 1 કપટ
707 1 મનનાં
708 1 મેલો
709 1 મનની
710 1 માંડવીએ
711 1 ચુકાવો
712 1 જમને
713 1 દાણ
714 1 દઈ
715 1 પાછા
716 1 ઠેલો
717 1 વણજુ
718 1 વણજારા
719 1 વીરાજી
720 1 વીરા
721 1 માળાની
722 1 જપતી
723 1 ધરમ
724 1 તણી
725 1 બાંધો
726 1 એવો
727 1 શેર
728 1 ખમૈયાનો
729 1 લોહની
730 1 પુન્યનાં
731 1 પાનાં
732 1 ભરીએં
733 1 વીરા૦
734 1 મહાવ્રતીમાં
735 1 સંત
736 1 પેઢીએ
737 1 બેસીને
738 1 પુન
739 1 કીજિયેં
740 1 નિજિયારાં
741 1 અભિયાગતને
742 1 ધરમે
743 1 ઓધરિયા
744 1 ક્રોડ
745 1 તેત્રીશ
746 1 એણી
747 1 પેરે
748 1 સીધ્યા
749 1 પાંચ
750 1 સાત
751 1 ક્રોડ
752 1 નવ
753 1 બારા
754 1 મોટા
755 1 મુનિવરે
756 1 મહાવ્રત
757 1 લીધાં
758 1 એવી
759 1 કમાયું
760 1 આપણે
761 1 નારી
762 1 ગવરાવે
763 1 નરનારીઓનું
764 1 મંડળ
765 1 ઝીલે
766 1 ગવરાવનારું
767 1 જ્યોતમાં
768 1 પોતાના
769 1 સૂરનું
770 1 ​ઘી
771 1 સીંચી
772 1 પાણીની
773 1 ધાર
774 1 સરીખા
775 1 સાંભળનાર
776 1 પુરુષોનાં
777 1 કલેજાં
778 1 ધોવાઈને
779 1 પાવન
780 1 તમામ
781 1 નારીના
782 1 નારીનું
783 1 સનાતન
784 1 સગપણ
785 1 પુરુષની
786 1 મોટેરી
787 1 બહેનનું
788 1 બહેનના
789 1 ભાઈઓને
790 1 ચેતાવે
791 1 કેવા
792 1 ચિત
793 1 ચેતાવણ
794 1 સંસારમાં
795 1 ધનનું
796 1 ઉપાર્જન
797 1 કરનારા
798 1 ચતુર
799 1 બનજો
800 1 વણજનો
801 1 સાચો
802 1 વ્યવહાર
803 1 ચૂકશો
804 1 મા
805 1 નફો
806 1 રળજો
807 1 ઝાઝેરા
808 1 ખોટના
809 1 વેપાર
810 1 સાચા
811 1 ઈમાનથી
812 1 ખરીદજો
813 1 નામાં
814 1 ચોપડે
815 1 માંડજો
816 1 ક્ષમાનો
817 1 લોખંડી
818 1 મનોબળની
819 1 પુન્યને
820 1 પાને
821 1 હિસાબ
822 1 નેંધજો
823 1 કમાઈઓને
824 1 ઘોડીની
825 1 ઘાસ
826 1 લપાયેલો
827 1 સાંભળતો
828 1 વાતમાં
829 1 એનું
830 1 શરીર
831 1 સમાધિમાં
832 1 સ્થિર
833 1 બની
834 1 ભયાનક
835 1 સંકલ્પે
836 1 જકડી
837 1 લીધો
838 1 રોમે
839 1 રોમ
840 1 વેદનાથી
841 1 વીંધાઈ
842 1 કપાઈ
843 1 બાપડી
844 1 વિસાતમાં
845 1 તોળી
846 1 ત્રણેને
847 1 ક્યારે
848 1 પલાણું
849 1 રહું
850 1 શહેરમાં
851 1 ભોજાઈ
852 1 મેણાં
853 1 બોલી
854 1 કચ્છની
855 1 ​વસ્તીને
856 1 સંતાપછ
857 1 જાને
858 1 સેરઠના
859 1 મૂછાળા
860 1 કાઠીને
861 1 પાંઉપાટણ
862 1 પ્રભુભક્તને
863 1 નામની
864 1 છેઃ
865 1 ટીંગાતી
866 1 પરસાળમાં
867 1 જબરો
868 1 જા
869 1 પહોંચને
870 1 તરવાર્થી
871 1 ચેતજે
872 1 લેજે
873 1 ભાભી
874 1 બાયડીનેય
875 1 આવું
876 1 ઘેાડીનેય
877 1 પલાણી
878 1 કાઠીનાં
879 1 ત્રણેય
880 1 નાક
881 1 કાપી
882 1 લઉં
883 1 એારડે
884 1 થાળ
885 1 પધરાવાયો
886 1 મૂર્તિ
887 1 દેવની
888 1 ઈશ્વરની
889 1 એકલી
890 1 જ્યોતનો
891 1 પૂજક
892 1 મહાપંથ
893 1 પ્રત્યેક
894 1 પોતાની
895 1 નારીને
896 1 ભેળી
897 1 આવતો
898 1 એકલાને
899 1 પ્રવેશ
900 1 અતિહણાયેલા
901 1 સડી
902 1 ગયેલા
903 1 બધી
904 1 ખૂબીઓ
905 1 પ્રસાદ
906 1 વહેંચાયો
907 1 તમામને
908 1 પહોંચી
909 1 એકાદ
910 1 જણ
911 1 વહેંચનારે
912 1 મક્કમપણે
913 1 થાળમાં
914 1 જણનો
915 1 વધે
916 1 તપાસી
917 1 વળો
918 1 તપાસ
919 1 કરે
920 1 આખા
921 1 વાસમાં
922 1 એકેય
923 1 જંપતી
924 1 શાના
925 1 છુપાયો
926 1 મશાલો
927 1 દોડ્યા
928 1 ઘોડાહેરની
929 1 ભીનું
930 1 રેલા
931 1 શેના
932 1 ચાલ્યા
933 1 ક્યાંથી
934 1 લોહી
935 1 લાગે
936 1 નવાઈ
937 1 ​ઘાસ
938 1 ફેંદી
939 1 નાખી
940 1 જુએ
941 1 સૂતો
942 1 વિકરાળ
943 1 આદમીઃ
944 1 એનો
945 1 ઘોડાના
946 1 લોઢાના
947 1 ખીલાની
948 1 પંજા
949 1 સોંસરો
950 1 ખૂત્યો
951 1 પંજામાંથી
952 1 લોહીનું
953 1 પરનાળું
954 1 ચાલ્યું
955 1 પંજાનો
956 1 ધણી
957 1 સૌને
958 1 ખેંચી
959 1 થયો
960 1 ભક્તજનો
961 1 બેમાથાળો
962 1 ચૂંકારોય
963 1 ભગત
964 1 કોક
965 1 અતિથિ
966 1 કશીય
967 1 ઉતાવળ
968 1 કર્યા
969 1 શાંત
970 1 પગલે
971 1 ઊભાં
972 1 અજાણ્યો
973 1 બોલ્યાચાલ્યા
974 1 વિના
975 1 ઠરી
976 1 પોતે
977 1 આવડાં
978 1 બધાં
979 1 માતાં
980 1 રાત્રિનો
981 1 ત્રીજો
982 1 પહોર
983 1 રૂપને
984 1 ઝીલવા
985 1 નાનો
986 1 નારાયણ
987 1 પ્રશ્ન
988 1 રાજપૂત
989 1 સાંભળીને
990 1 સૌએ
991 1 એકબીજાની
992 1 જોયું
993 1 ગાઉને
994 1 સીમાડે
995 1 જેનું
996 1 પડ્યે
997 1 લીલાં
998 1 ઝાડવાંય
999 1 સળગી
1000 1 ઊઠે
1001 1 શહેરનો
1002 1 કાળ
1003 1 ડાકુ
1004 1 આવેલા
1005 1 શેની
1006 1 ગણાવશો
1007 1 અસ્તરી
1008 1 સંતાણો
1009 1 જણે
1010 1 મારો
1011 1 જરા
1012 1 બોલ્યા
1013 1 સળવળ્યા
1014 1 છું
1015 1 સાંસતિયાએ
1016 1 તોળલદેની
1017 1 નજરે
1018 1 વાત
1019 1 જણાં
1020 1 સમજ્યાં
1021 1 ચોરની
1022 1 કસબ
1023 1 સાથેની
1024 1 તલ્લીનતા
1025 1 ટેકીલા
1026 1 કેટલાક
1027 1 દીઠા
1028 1 હજારુંમાં
1029 1 લાખુંમાંય
1030 1 ગોતે
1031 1 વજ્રદિલવાળાની
1032 1 પોતાનું
1033 1 નિશાને
1034 1 માર્ગે
1035 1 ચડે
1036 1 કાંઈ
1037 1 મણા
1038 1 રહે
1039 1 ખરી
1040 1 આભે
1041 1 નિસરણી
1042 1 માંડે
1043 1 ધરાનો
1044 1 કાળભૈરવ
1045 1 હત્યાઓનો
1046 1 કરનારો
1047 1 ગાભણીના
1048 1 ગાભ
1049 1 વછૂટી
1050 1 જેની
1051 1 દયાહીન
1052 1 હાક
1053 1 જેસલનો
1054 1 રાહ
1055 1 પલટે
1056 1 લાખ
1057 1 માનવીની
1058 1 દુવા
1059 1 જડેઃ
1060 1 જેસલનું
1061 1 નિશાન
1062 1 તકાય
1063 1 પ્રભુનેય
1064 1 પૃથ્વી
1065 1 પડવું
1066 1 જોઈએ
1067 1 આને
1068 1 તોળલે
1069 1 કંથને
1070 1 શૂરાને
1071 1 તોળલ
1072 1 પતિના
1073 1 બોલનો
1074 1 મર્મ
1075 1 પામી
1076 1 કાઠીએ
1077 1 ફરીથી
1078 1 તમને
1079 1 તેડું
1080 1 આવ્યા
1081 1 વાસ્તે
1082 1 આટલો
1083 1 બધો
1084 1 દાખડો
1085 1 બીજની
1086 1 અભિયાગત
1087 1 ખાલી
1088 1 વળશે
1089 1 લાવો
1090 1 જેસલને
1091 1 ખાતરી
1092 1 ચૂકી
1093 1 પહાડની
1094 1 ટૂંક
1095 1 સરખો
1096 1 મગાવે
1097 1 હમણાં
1098 1 કટકા
1099 1 કરશે
1100 1 જેસલની
1101 1 તરવારનો
1102 1 પટો
1103 1 ખભે
1104 1 લટકાવી
1105 1 દીધો
1106 1 નારાણ
1107 1 મારે
1108 1 ખપની
1109 1 કાટ
1110 1 ખાય
1111 1 પાસે
1112 1 જળવાશે
1113 1 જોતી
1114 1 માગવી
1115 1 નો
1116 1 બહુ
1117 1 મહેનત
1118 1 લીધી
1119 1 બાપ
1120 1 ઘેાડીને
1121 1 માથે
1122 1 પલાણ
1123 1 માંડો
1124 1 રોટલે
1125 1 પાણીએ
1126 1 દુખી
1127 1 સાચવણ
1128 1 રાખજો
1129 1 બેય
1130 1 જણાંને
1131 1 દિલ
1132 1 થાય
1133 1 દી
1134 1 પાછાં
1135 1 ચેતનાં
1136 1 ગાવા
1137 1 ચાલ્યાં
1138 1 આવજો
1139 1 સાંસતિયો
1140 1 પ્રત્યે
1141 1 ફર્યો
1142 1 એટલું
1143 1 ભૂલજો
1144 1 ઠાકરના
1145 1 પ્રસાદમાં
1146 1 ભાગનો
1147 1 વધી
1148 1 પડ્યો
1149 1 આરોગતા

કુલ 2024 શબ્દોના લખાણમાં અનન્ય શબ્દ 1149 છે.

પુરાતન જ્યોત/'જેસલ જગનો ચોરટો'/૧. જેસલ જગનો ચોરટો વિશે ચર્ચા શરુ કરો

ચર્ચા શરૂ કરો