ચર્ચા:પુરાતન જ્યોત/'જેસલ જગનો ચોરટો'/૨. કાળથી ડર્યો

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
પુરાતન જ્યોત/'જેસલ જગનો ચોરટો'/૨. કાળથી ડર્યો માટેનું ભાષા વિશ્લેષણ
ક્રમ સંખ્યા શબ્દ
1 70 છે
2 21 મેં
3 20 જેસલ
4 19
5 17 જી
6 17 પાપ
7 15 નહીં
8 12 જાડેજા
9 12 અને
10 12 વહાણ
11 11 દઉં
12 11 રાણી
13 11 તો
14 11 ને
15 10 કે
16 10 જુઓ
17 10
18 9 જેસલજી
19 8 તોળલ
20 8 તમે
21 8 એની
22 8 અલા
23 8 હેં
24 7 એમ
25 7 તોળી
26 7 ધણી
27 7 મને
28 7 નથી
29 7 પણ
30 7
31 7 કરો
32 7 શું
33 7 નાખો
34 6 બૂડવા
35 6 
36 6 રે
37 6 કર્યા
38 6 જેસલે
39 6 હું
40 6 ગઈ
41 6 હતી
42 6 પડી
43 6 કરી
44 6 મા
45 6 મારી
46 6 સામે
47 6 કેમ
48 5 તારાં૦
49 5 કાઠી
50 5 માથે
51 5 પોતાની
52 5 કહ્યું
53 5 ત્યારે
54 5 લાગે
55 5 મોં
56 5 એક
57 5 તોળલદે
58 4 તારી
59 4 ડૂબવા
60 4 મારિયા
61 4 તોળાંદે
62 4 કાઠિયાણી
63 4 કર્યું
64 4 જેસલના
65 4 લાગી
66 4 ઉપર
67 4 કોઈ
68 4 આવે
69 4 એનું
70 4 લઈ
71 4 આવ્યો
72 4 હતો
73 4 એના
74 4 હતું
75 4 ભાઈઓ
76 4 એને
77 4 ઉતારુઓ
78 4 માર્યા
79 4
80 4 ઓહ
81 3
82 3 વનના
83 3 મોરલા
84 3 ​
85 3 કુંવારી
86 3 જાન
87 3 મોડબંધા
88 3 બેડલી
89 3 ઘોડીને
90 3 તમારે
91 3 પેંગડું
92 3 દોટ
93 3 હશે
94 3 કાળી
95 3 હતાં
96 3 તરફ
97 3 રહ્યો
98 3 જેસલની
99 3 નાખી
100 3 છું
101 3 બોજ
102 3 દરિયામાં
103 3 તેમ
104 3 થઈ
105 3 હવે
106 3 હોય
107 3 વોય
108 3 એનાં
109 3 યાદ
110 3 પરકાશો
111 3 એટલાં
112 3 આગળે
113 3 નૈ
114 3 પાર
115 3 પરકાશ્યો
116 2 પુરાતન
117 2 ઝવેરચંદ
118 2 કાળથી
119 2 ડર્યો
120 2
121 2 નિદાનાં
122 2 નીર
123 2 તારો
124 2 હરણ
125 2 હણ્યાં
126 2 લખ
127 2 ચાર
128 2 સરોવર
129 2 પાળ
130 2 ગૌધણ
131 2 વાળિયાં
132 2 ગોંદરેથી
133 2 લૂંટી
134 2 વીસ
135 2 સાત
136 2 જતા
137 2 મથેજા
138 2 વાળ
139 2 એટલા
140 2 અવગણ
141 2 પુણ્યે
142 2 ઠેલાય
143 2 બેસી
144 2 બહાર
145 2 તોળલને
146 2 તોળલે
147 2 રાખો
148 2 પકડીને
149 2 હાલી
150 2 મરી
151 2 વિકરાળ
152 2 જોયો
153 2 એવી
154 2 પડતી
155 2 જાડેજો
156 2 ઘોડી
157 2 ત્રણે
158 2 ગયાં
159 2 હતોા
160 2 કચ્છ
161 2 ઉતારુઓની
162 2 જડસુ
163 2 ઉતારુઓમાં
164 2 ચાલી
165 2 બાઈને
166 2 નજીક
167 2 બાઈ
168 2 બુકાની
169 2 ખબર
170 2 જાણે
171 2 ઊભી
172 2 એનો
173 2 દેહ
174 2 માળા
175 2 લાગ્યા
176 2 વહાણના
177 2 ઊતરી
178 2 આંખે
179 2 મનમાં
180 2 મુસાફરો
181 2 સૌ
182 2 વહાણે
183 2 છૂપી
184 2 પર
185 2 સૌની
186 2 થયા
187 2 શબ્દો
188 2 બનતી
189 2 સમથળ
190 2 ધીરે
191 2 રહેલ
192 2 તે
193 2 ના
194 2 શી
195 2 પેટની
196 2 કાંઈ
197 2 પાણી
198 2 એકાએક
199 2 વાવડો
200 2 કિનારો
201 2 પડયા
202 2 ગયા
203 2 દીધા
204 2 મોજાંની
205 2 મોત
206 2 તમારા
207 2 દ્યો
208 2 બોલી
209 2 પથારીમાં
210 2 ખાઉં
211 2 ગળે
212 2 બાઝી
213 2 આંખ
214 2 ભાર
215 2 વાત
216 2 જેસલને
217 2 પવન
218 2 વહાણને
219 2 પડયો
220 2 રોજ
221 2 બન્યો
222 2 રીતે
223 2 લાગ્યો
224 2 શકે
225 2 ઉતારુઓએ
226 2 મોતથી
227 2 ઓય
228 2 દાંત
229 2 જાય
230 2 મોંમાંથી
231 2 તમને
232 2 પગે
233 2 નામ
234 2 મારા
235 2 બાપ
236 2 જીભે
237 2 બીજા
238 2 પાપે
239 2 છોકરાં
240 2 ચીસ
241 2 કાઢો
242 2 બચાવો
243 2 હાથ
244 2 તમારાં
245 2 પરકાશી
246 2 ધરમ
247 2 બોલો
248 2 પોટલાં
249 2 વામી
250 2 હજી
251 2 વહાલું
252 2 ભેંકાર
253 2 લુંટી
254 2 તગડી
255 2 કેવાં
256 2
257 2 કહું
258 2 જાતા
259 2 તા
260 2 હા
261 2 રાજી
262 2 જિવાડ્યાં
263 2 કેવું
264 2 માથું
265 2 ગયું
266 2 વારે
267 2 રે
268 2 માર્યો
269 2 ચોવીસ
270 2 વરસ
271 2 સુધી
272 2 ચોરિયું
273 2 કીધી
274 2 અમારા
275 2 આગળ
276 2 બેઠો
277 1 જ્યોત
278 1 મેઘાણી
279 1 1938
280 1
281 1
282 1 જગનો
283 1 ચોરટો
284 1 જ્યોત૨
285 1 મેઘાણી૧૯૩૮
286 1
287 1
288 1 પાપ
289 1 તારાં
290 1 પરકાશ
291 1 ધરમ
292 1 સંભાળ
293 1 બેડલીને
294 1 નાવડીને
295 1 ફોડી
296 1 ફોડી
297 1 ગોંદરેથી
298 1 લૂંટી
299 1 સાત
300 1 જતા
301 1 નાવડી
302 1 જા
303 1 બેલાડ્યે
304 1 કાળભૈરવ
305 1 ગામ
306 1 પાઉંપટણની
307 1 સીમ
308 1 જઈને
309 1 ઘેાડી
310 1 પાછળ
311 1 જવા
312 1 શાંતિથી
313 1 નાહક
314 1 માર
315 1 શીદ
316 1 દેવો
317 1 હાંક્યે
318 1 આવીશ
319 1 રહીશ
320 1 હાસ્ય
321 1 મરું
322 1 જિવાડનારો
323 1 વાણીમાં
324 1 સમજ
325 1 હાલ
326 1 પકડ
327 1 કાઢ
328 1 જાડેજાની
329 1 રાંગમાં
330 1 ભીંસાતી
331 1 ઘોડીએ
332 1 વેગ
333 1 પકડયો
334 1 જમણા
335 1 પડખે
336 1 સથોસાથ
337 1 કાઢવા
338 1 પ્રભાતનાં
339 1 કેસરવરણાં
340 1 કિરણો
341 1 ફૂટયાં
342 1 નામની
343 1 નવા
344 1 નગરની
345 1 ખાડીને
346 1 કાંઠે
347 1 તોાળલ
348 1 પહોંચી
349 1 ધકા
350 1 ભિડાઈ
351 1 મોટો
352 1 મછવો
353 1 ઊભોા
354 1 જનારાં
355 1 કતાર
356 1 સૌએ
357 1 આઘેથી
358 1 ત્રણેને
359 1 નિહાળ્યાં
360 1 આદમી
361 1 વાતો
362 1 બાયડીને
363 1 કઢાવતો
364 1 ઘોડીની
365 1 સાથોસાથ
366 1 લેતોા
367 1 મહિના
368 1 ચડતા
369 1 આવતી
370 1 ત્રિપુટીમાંથી
371 1 તોાળલના
372 1 દેહની
373 1 અવસ્થા
374 1 પરખાઈ
375 1 ઘાતકી
376 1 બળૂકી
377 1 દેખાય
378 1 જુઓની
379 1 કદાવર
380 1 કાયા
381 1
382 1 લાગની
383 1 કાં
384 1 ઘોડેસવાર
385 1 જ્યારે
386 1 તદ્દન
387 1 ઢૂકડા
388 1 આવ્યા
389 1 બાંધ્યું
390 1 કેટલું
391 1 ભયાનક
392 1 તેની
393 1 ઘોલર
394 1 મરચાં
395 1 આંજેલી
396 1 આંખો
397 1 ભમ્મર
398 1 દાઢી
399 1 કાળાં
400 1 જુલફાં
401 1 જુવાની
402 1 આંટો
403 1 ઘોડીએથી
404 1 ઊતરીને
405 1 સીધો
406 1 ​તોળલ
407 1 પંપાળતી
408 1 પસીને
409 1 નીતરતો
410 1 છાતી
411 1 હાંફતી
412 1 ગળામાં
413 1 તુળસીના
414 1 પારાની
415 1 વસ્ત્રો
416 1 ગૂઢા
417 1 રંગનાં
418 1 ખલાસી
419 1 લોકોએ
420 1 લેવા
421 1 ગોઠવણ
422 1 ચારછ
423 1 જણા
424 1 ઘેાડીને
425 1 દોરવા
426 1 જબર
427 1 જાનવર
428 1 ચસ
429 1 દીધો
430 1 દાખડો
431 1 દોરેલી
432 1 આસાનીથી
433 1 વચલા
434 1 ભાગમાં
435 1 દાઝે
436 1 ઈર્ષાએ
437 1 ભરી
438 1 કાઠિયાણીના
439 1 ઘોાડી
440 1 ઉપરના
441 1 કાબૂને
442 1 જોઈ
443 1 પાંચસાત
444 1 ગાઉ
445 1 દોડતી
446 1 આવેલી
447 1 કાઠિયાણીનું
448 1 કૌવત
449 1 છાતીમાં
450 1 ખટકતું
451 1 થતું
452 1 લાગ
453 1 પડચે
454 1 રાં
455 1 ગળચી
456 1 સોાત
457 1 દબાવી
458 1 દ્યે
459 1 ચેતતા
460 1 રહેવાનું
461 1 જાણશે
462 1 સોારઠિયાણીનેય
463 1 મળ્યોતો
464 1 માથાનો
465 1 કાછેલોા
466 1 ચડ્યા
467 1 આગલી
468 1 જગ્યા
469 1 લીધી
470 1 જરા
471 1 છેટી
472 1 બેઠી
473 1 બીજાં
474 1 સંકોડાઈને
475 1 ચુપચાપ
476 1 બેઠાં
477 1 કાઠિયાવાડ
478 1 કચ્છની
479 1 વચ્ચે
480 1 સફર
481 1 કરતું
482 1 જે
483 1 રોજેરોજ
484 1 લોકોના
485 1 કિલ્લોલનું
486 1 ધામ
487 1 બની
488 1 જતું
489 1 તેમાં
490 1 આજ
491 1 ધાક
492 1 ત્રાંસી
493 1 અજાણી
494 1 જોડલી
495 1 જોતાં
496 1 સુકાન
497 1 બેઠેલો
498 1 ખારવો
499 1 નાક
500 1 આંગળી
501 1 કરીને
502 1 સાવધાન
503 1 કરતો
504 1 સબોસબ
505 1 સઢ
506 1 મોકળા
507 1 ખલાસીઓએ
508 1 સામસામા
509 1 સંકેત
510 1 આજે
511 1 ચુપકીદીથી
512 1 સુણાવ્યા
513 1 માતાના
514 1 પેટ
515 1 સમી
516 1 ખાડીમાં
517 1 રમતું
518 1 સફરે
519 1 ચડયું
520 1 ​બુકાનીદાર
521 1 છોડી
522 1 આંગળીઓ
523 1 મૂછોને
524 1 વળ
525 1 ચડાવી
526 1 અણીએ
527 1 વણી
528 1 દિલમાં
529 1 ગર્વ
530 1 ગહેકે
531 1 માગી
532 1 ચીજો
533 1 ભગતડાએ
534 1 ભલાઈએ
535 1 કાઢી
536 1 દીધી
537 1 જાડેજાના
538 1 તાપને
539 1 નમ્યો
540 1 ભગતડો
541 1 સ્ત્રી
542 1 કરામત
543 1 રહી
544 1 મીટ
545 1 માંડતાં
546 1 ખચકાઈ
547 1 દરિયાના
548 1 કોઈને
549 1 ગતાગમ
550 1 ખાડીનાં
551 1 ઊકળી
552 1 રહ્યાં
553 1 ક્યાંથી
554 1 ઊપડયો
555 1 મોજાં
556 1 ફેણ
557 1 પછાડીને
558 1 ફૂંફાડવા
559 1 લાગ્યાં
560 1 ખલાસીઓની
561 1 દોટાદોટ
562 1 સઢના
563 1 સંકેલા
564 1 વહાણની
565 1 ડામાડોળ
566 1 કૂવાથંભની
567 1 માથાધૂણ્ય
568 1 થવા
569 1 બેઠું
570 1 ખાડીનો
571 1 અધગાળો
572 1 કપાયો
573 1 સામો
574 1 પાછલો
575 1 બેઉ
576 1 દેખાતા
577 1 બંધ
578 1 દિશાઓને
579 1 ધૂંધળાં
580 1 વાદળાંના
581 1 પડદા
582 1 પવને
583 1 શિકોટા
584 1 પંચમહાભૂત
585 1 પાગલ
586 1 બન્યાં
587 1 ઝાલકો
588 1 તૂતકને
589 1 ધોાવા
590 1 ભંડકમાં
591 1 જહાજનું
592 1 આખું
593 1 માળખું
594 1 હમણાં
595 1 હચમચી
596 1 જશે
597 1 અરે
598 1 ભાઈ
599 1 નાખુદા
600 1 શો
601 1 મામલો
602 1 ભેમાં
603 1 હે
604 1 ખલાસીઓ
605 1 પુકારે
606 1 ઊભું
607 1 સમજવું
608 1 ઉતારુઓના
609 1 શ્વાસ
610 1 ઊંચા
611 1 ચડયા
612 1 વહાણવટીઓ
613 1 વહાણમાં
614 1 ભરેલો
615 1 વામવા
616 1 ફગાવવા
617 1 માલથાલ
618 1 દઈ
619 1 દરિયાલાલને
620 1 હળવું
621 1 કડડડ
622 1 કડેડાટી
623 1 તાવલેલ
624 1 માનવી
625 1 ​લોચવા
626 1 દરિયાની
627 1 ધગધગતી
628 1 લેટવા
629 1 લાગ્યું
630 1 વાદળીઓનાં
631 1 ઘમસાણ
632 1 દેખાડી
633 1 કાળનાં
634 1 ડમરુ
635 1 બજાવતો
636 1 આભ
637 1 ખાઉંકારા
638 1 સંભળાવી
639 1 ચીસાચીસ
640 1 રસાતળની
641 1 ખાઈઓ
642 1 ખુલ્લી
643 1 છોકરાંને
644 1 પુરુષો
645 1 બાયડીઓની
646 1 સોડમાં
647 1 લપાતા
648 1 મીંચાવા
649 1 બાઈઓ
650 1 પુકારો
651 1 આપણાં
652 1 પાપનો
653 1 કોકના
654 1 અધર્મનો
655 1 ડુબાવે
656 1 હાથમાંથી
657 1 મૂછના
658 1 દોરા
659 1 છૂટી
660 1 હતા
661 1 ફિક્કું
662 1 પડયું
663 1 આમતેમ
664 1 દોડતોા
665 1 ખલાસીઓને
666 1 પૂછતો
667 1 અમને
668 1 ચેતાવ્યાં
669 1 એઈ
670 1 બેઈમાનો
671 1 જાણો
672 1 કોણ
673 1 કટકા
674 1 નાખીશ
675 1 નાખવો
676 1 જુવાન
677 1 અટાણે
678 1 નાખવાની
679 1 દરબાર
680 1 એવા
681 1 બોલે
682 1 વધુ
683 1 ઉશ્કેરાટ
684 1 કરાવ્યો
685 1 મોજાંના
686 1 તમાચા
687 1 વીરતા
688 1 એાસરી
689 1 મોતની
690 1 સાથે
691 1 રમનરો
692 1 વખતે
693 1 પોતે
694 1 પીળો
695 1 ખોફ
696 1 લાઈલાજ
697 1 મરવું
698 1 પડશે
699 1 જાનથી
700 1 જાશું
701 1 બચાય
702 1 નાખ્યા
703 1 જોવા
704 1 શરણ
705 1 આપી
706 1 પહોર
707 1 પહેલાં
708 1 જોયેલું
709 1 લાચારી
710 1 ધરી
711 1 રહ્યું
712 1 તેણે
713 1 શોધી
714 1 ​ઓરત
715 1 ડરતી
716 1 પ્રલયની
717 1 મલકે
718 1 પ્રચંડ
719 1 થપાટ
720 1 હલતો
721 1 પછડાટી
722 1 ખાધી
723 1 બચાવ
724 1 કાયર
725 1 પડ્યા
726 1 રુદન
727 1 નીકળ્યું
728 1 હસી
729 1 કચ્છના
730 1 મોટા
731 1 જોધાર
732 1 ડરાવી
733 1 મોતનો
734 1 ભે
735 1 તારે
736 1 પડું
737 1 લાચાર
738 1 પરભુને
739 1 પડો
740 1 ધણીનું
741 1 લો
742 1 ઉતારુઓમાંથી
743 1 કોઈકે
744 1 સાંભળતાં
745 1 ફાળ
746 1 ખાધીઃ
747 1 અંજારનો
748 1 અરર
749 1 જેસલિયો
750 1 બીવે
751 1 આવો
752 1 બાયલો
753 1 કાઠિયાણીએ
754 1 સાંભળો
755 1 છો
756 1 બોલ
757 1 નહોતા
758 1 પીટ્યો
759 1 હત્યારો
760 1 આપણી
761 1 ભેળે
762 1 ચડવ્યો
763 1 બૂડે
764 1 મારાં
765 1 મરશે
766 1 પાડી
767 1 પીટ્યાનું
768 1 સત્યાનાશ
769 1 જજો
770 1 બીજી
771 1 બાઈએ
772 1 કચકચાવ્યા
773 1 પાપીને
774 1 એલા
775 1 ભલે
776 1 બત્રીસો
777 1 ચડે
778 1 દરિયાપીરને
779 1 લોકો
780 1 ધસી
781 1 આવ્યાં
782 1 બાપા
783 1 નાખશો
784 1 જોડવા
785 1 આડે
786 1 આવી
787 1 ઘડીક
788 1 ખમો
789 1 વળી
790 1 ઊગરશે
791 1 તોફાન
792 1 હેઠું
793 1 બેસશે
794 1 કરમોનો
795 1 ફગાવી
796 1 ધરમને
797 1 તમારો
798 1 પાપબોજ
799 1 ખોઈમાં
800 1 ઝીલશે
801 1 તમારી
802 1 ઇતબાર
803 1 કબૂલી
804 1 વહાણમાંથી
805 1 હળવો
806 1 બધાંએ
807 1 પોતાનાં
808 1 દીધાં
809 1 પાણીમાં
810 1 લખોમુખ
811 1 હરણાં
812 1 નિરપરાધી
813 1 જીવડાંની
814 1 હત્યા
815 1 બસ
816 1 હોડી
817 1 જીવશો
818 1 જીવવું
819 1 જેના
820 1 લીધા
821 1 એનેયે
822 1 એવું
823 1 માફી
824 1 માગો
825 1 કામાં
826 1 સરોવરની
827 1 પાળો
828 1 ફાડી
829 1 લોકનાં
830 1 પડાવ્યાં
831 1 ગોંદરે
832 1 ગાયો
833 1 હાંકી
834 1 દૂઝણી
835 1 ગાભણી
836 1 ગાયને
837 1 વાછરું
838 1 ભાંભરતાં
839 1 રિયાં
840 1 પાપને
841 1 હૈયામાંથી
842 1 ઠાલવી
843 1 કમતી
844 1 થયેલ
845 1 મોજાની
846 1 થપાટો
847 1 મોળી
848 1 હાં
849 1 હરમત
850 1 બેડીને
851 1 કહેવાય
852 1 તેવી
853 1 વાતું
854 1 જાનો
855 1 ઘરેણાં
856 1 માટે
857 1 વરરાજાઓને
858 1 ઝાટકે
859 1 પરણવા
860 1 તેને
861 1 કોડભર્યા
862 1 તેમને
863 1 કેટલાને
864 1 ગણાવું
865 1 વીસુંને
866 1 સો
867 1 ચાળીસને
868 1 મીંચીને
869 1 દાબી
870 1 પાણીના
871 1 પછાડા
872 1 શમી
873 1 આભમાં
874 1 ઉઘાડ
875 1 પ્રતાપે
876 1 દ્રશ્યું
877 1 નિર્મળ
878 1 હજુય
879 1 કબૂલ
880 1 હોડીને
881 1 કબૂલું
882 1 મનેય
883 1 સાંભરતાં
884 1 કેટલાં
885 1 કહીં
886 1 માનવીને
887 1 જેટલા
888 1 મોવાળા
889 1 મારે
890 1 ગણ્યા
891 1 ગણાય
892 1 રંગ
893 1 આખી
894 1 પોટલી
895 1 હૈયેથી
896 1 ઉતારી
897 1 નજર
898 1 બન્યું
899 1 નીરખીને
900 1 હસો
901 1 બધાં
902 1 થયાં
903 1 બધાને
904 1 હો
905 1 નાનાં
906 1 હસે
907 1 દુઆ
908 1 દે
909 1 મરણ
910 1 જીવન
911 1 મીઠું
912 1 જેમ
913 1 બીજાને
914 1 તમનેય
915 1 ખરું
916 1 બીજું
917 1 શક્યો
918 1 તોળલનાં
919 1 ચરણોમાં
920 1 નમીને
921 1 સ્થિર
922 1 દલડાની
923 1 જાડેજા
924 1 લે
925 1 ભવાયું
926 1 થોડાં
927 1 જીવણાં
928 1 હરખેડ
929 1 પાદર
930 1 પાણિયારી
931 1 પ્રકાશ્યો
932 1 તોરણ
933 1 મોડબંધો
934 1 પીઠિયાળાનો
935 1 અવગુણુનો
936 1 અવગુણનો
937 1 અંજાર
938 1 શહેરના
939 1 લોકોમાં
940 1 અચરજ
941 1 પ્રવતી
942 1 લૂંટારો
943 1 ચોધાર
944 1 રોયા
945 1 કરે
946 1 દાઢીમૂછ
947 1 મુંડાવીને
948 1 ધોળાં
949 1 લૂગડાં
950 1 ધર્યા
951 1 પહેરી
952 1 સતી
953 1 બહુ
954 1 પાપકામાં
955 1 મોતને

કુલ 1740 શબ્દોના લખાણમાં અનન્ય શબ્દ 955 છે.

પુરાતન જ્યોત/'જેસલ જગનો ચોરટો'/૨. કાળથી ડર્યો વિશે ચર્ચા શરુ કરો

ચર્ચા શરૂ કરો