ચામડાનાં પૂતળાં રચે

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ચામડાનાં પૂતળાં રચે
દલપતરામસાખી


રચી ચર્મનાં પૂતળાં, અખંડ અજોડ અભેવ;
તે પાછા જીવતાં કરે, તે મોચી મુજ દેવ.

ચામડાનાં પૂતળાં રચે છે ચતુરાઈ કરી,
  ચામડાના બળદો ને બકરાં બનાવે છે;
ચામડાના હાથી ઘોડા હજારો હજાર રોજ,
  જૂનાં ભાંગી જતાં જાય નવાં નિપજાવે છે;
ચામડાની ગાયો ભેંસો શુદ્ધ દૂધ દો'વા દે છે,
  ચામડાના પોપટોને રાણીઓ પઢાવે છે;
કેવું ચામડાનું કામ કીધું દલપતરામ,
  એવા મોચીની અમોને ભક્તિ ભલી ભાવે છે.
 
જેની જોતાં ગામો ગામ પેઢીઓ છે ઠામો ઠામ,
  ચામડાના ધંધાવાળો વડો તે વેપારી છે;
જૂનાં જૂનાં ચામડાંના છેક ચૂરેચૂરા કરી,
  તે ચૂરાનાં તાજાં રચે, એવી હોશિયારી છે;
મોટા મોટા લોક જેના માલની સંભાળ રાખે,
  ભૂપતિના ભૂપ તેહ, જેના કારભારી છે;
કેવું ચામડાનું કામ, કીધું દલપતરામ,
  એવા મોચીને વિશેષ વંદના અમારી છે.
 
હાડકાનો માળો માંસવાળો રુધિરાળો રચી,
  કાચ જોડા જોડ જડ્યા કેમ ઘાલ્યા કોચીને;
ચતુરાઈ કરી વળી ચડાવ્યું રૂપાળું આળું,
  ટેભો ન જણાય કેમ ઘાલી આર કોચીને;
હાલે ચાલે હામ ઘાલે ભાળે લડે ભેળ પાડે,
  પ્રૌઢ જેવા પર્વતોને પાડે ટોચી ટોચીને;
કેવું ચામડાનુ કામ કીધું દલપતરામ,
  માન મેલી મોટા દેવ માનું છું તે મોચીને.