ચોવીસ જિનસોત્ર

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
ચોવીસ જિનસોત્ર
અજ્ઞાત


(અનુષ્ટુબ વૃતમ્)
આદૌ નેમિં જિનં નૌમિ, સંભવં સુવિધિં તથા ।
ધર્મનાથં મહદેવં, શાન્તિં શાન્તિકરં સદા ॥ ૧ ॥

અનંત સુવ્રતં ભક્ત્યા, નમિનાથં જિનોત્તમમ્ ।
અજિતં જિતકન્દર્પં, ચન્દ્રં ચન્દ્ર સમપ્રભમ્ ॥ ૨ ॥

આદિનાથં તથા દેવં, સુપાર્શ્વ વિમલં જિનમ્ ।
મલ્લિનાથં ગુણોપેતં, ધનુષાં પંચવિંશતિમ્ ॥ ૩ ॥

અરનાથં મહાવીરં, સુમતિં ચ જગદ્ગુરુમ્ ।
શ્રી પદ્મપ્રભનામાનં, વાસુપૂજ્યં સુરૈર્નતમ્ ॥ ૪ ॥

શીતલં શીતલ લોકે, શ્રેયાંસં શ્રેયસે સદા ।
કુન્થુનાથં ચ વામેયં, વિશ્વાભિનંદનં વિભુમ્ ॥ ૫ ॥

જિનાનાં નામભિર્બદ્ધ; પંચષષ્ટિસમુદ્ભવ: ।
યંત્રોયં રાજતે યત્ર, તત્ર સૌખ્યં નિરન્તરમ્ ॥ ૬ ॥

યસ્મિન્ ગૃહે મહાભક્ત્યા, યન્ત્રોયં પૂજ્યતે બુધૈઃ ।
ભૂતપ્રેતપિશાચાદેર્ભયં તત્ર ન વિદ્યતે ॥ ૭ ॥

(માલિની વૃતમ્)
સકલ ગુણનિધાનં યન્ત્રમેનં વિશુદ્ધં ।
હ્રદય કમલકોષે ધીમતાં ધ્યેયરૂપમ્ ॥
જયતિલકગુરો: શ્રી સૂરિરાજસ્ય શિષ્યો ।
વદતિ સુખનિધાનં મોક્ષલક્ષ્મીનિવાસમ્ ॥ ૮ ॥
-૦-