છેલ હલકે રે ઈંઢોણી

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

ચાર-પાંચ સાહેલી પાણીડા જાય રે
એમાં વચલી સાહેલડી ટહુકડી
કાં તો એનો પતિ ઘર નહિ
કાં તો એને કઠોર મળી છે સાસુલડી

છેલ હલકે રે ઈંઢોણી માથે હેલ લેવી છે

મારે ભરવાં સરવરિયાના નીર રે
ઓલે ઓલે કાનુડે મુને બાણ માર્યાં છે

છેલ હલકે રે ઈંઢોણી માથે હેલ લેવી છે

સામા ઊભા સસરાજી મારા શું રે જુઓ છો
મારે જોવાં વહુવારું કેરા ગુણ રે ઓલે
ઓલે કાનુડે મુને બાણ માર્યાં છે
ઓલે ઓલે કાનુડે મુને બાણ માર્યાં છે
છેલ હલકે રે ઈંઢોણી માથે હેલ લેવી છે

સામા ઊભા પરણ્યાજી મારા શું રે જુઓ છો
મારે જોવા ગોરાંદે તારા રૂપ રે ઓલે
ઓલે કાનુડે મુને બાણ માર્યાં છે
ઓલે ઓલે કાનુડે મુને બાણ માર્યાં છે
છેલ હલકે રે ઈંઢોણી માથે હેલ લેવી છે

છેલ હલકે રે ઈંઢોણી માથે હેલ લેવી છે