જા મુખ સેં સિયારામ ન સમર્યા

વિકિસ્રોતમાંથી
જા મુખ સેં સિયારામ ન સમર્યા
ખીમ સાહેબજા મુખ સેં સિયારામ ન સમર્યા

જા મુખ સેં સિયારામ ન સમર્યા..
જા મુખસેં સિયારામ ન સમર્યા ,તા મુખમેં તેરે ધૂર પરી ...
જા મુખસેં સિયારામ ન સમર્યા....૦

રામ નામ બિન રસના કેસી? કર ઉનકી ટૂકડા ટૂકડી,
જિન લોચન હરિ રૂપ ન નીરખ્યા ,તા લોચન મેં લણ ભરી ..
-જા મુખસેં સિયારામ ન સમર્યા....૦.

રતન પદારથ મનુષ્ય જનમ હે, આવત નહીં કુછ ફેર ફરી ,
અબ તેરો દાવ પડ્યો હે મુરખ !કરનાં હોય સો લેને કરી...
-જા મુખસેં સિયારામ ન સમર્યા....૦

ધિક્‌ તેરો જનમ જીવન તેરો ધિક્‌ હે,ધિક્‌ ધિક્‌ મનષ્યકી દેહ ધરી,
જીવત તાત મૂવે નહીં તેરા, કયં તં આયો ગેમાર ફરી...
-જા મુખસેં સિયારામ ન સમર્યા....૦

પાંવ પસારી સકૃત નવ કીનો,જપ તપ તીરથે ડગ ના ભરી,
ખીમ કહે નર આયો એસો જાયગો, વા કં ખાલી ખેપ પરી ...
-જા મુખસેં સિયારામ ન સમર્યા....