જોડે રહેજો રાજ

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

જોડે રહેજો રાજ

તમે કિયા તે ભાઈની ગોરી, કોની વહુ
જોડે રહેજો રાજ

જોડે કેમ રહું રાજ

મને શરમના શેરડાં ફૂટે ને
જોને દિવો બળે હો રાજ

જોડે નહિ રહું રાજ

શિયાળાની ટાઢ પડે ને
જોડે કેમ રહું રાજ

જોડે રહેજો રાજ

ફૂલની પછેડી સાથે રે હો લાડવઈ
જોડે રહેજો રાજ

જોડે કેમ રહું રાજ

મને શરમના શેરડાં ફૂટે ને
જોને દિવો બળે હો રાજ

જોડે નહિ રહું રાજ

ઉનાળાના તાપ પડે ને
જોડે કેમ રહું રાજ

જોડે રહેજો રાજ

ફૂલના પંખા સાથે રે હો લાડવઈ
જોડે રહેજો રાજ

જોડે કેમ રહું રાજ

મને શરમના શેરડાં ફૂટે ને
જોને દિવો બળે હો રાજ

જોડે નહિ રહું રાજ

ચોમાસાની ઝડીઓ પડે ને
જોડે કેમ રહું રાજ

જોડે રહેજો રાજ

મોતીના મોડિયા સાથે રે હો લાડવઈ
જોડે રહેજો રાજ

જોડે કેમ રહું રાજ

મને શરમના શેરડાં ફૂટે ને
જોને દિવો બળે હો રાજ

* * * * *

જીવલડો વલોવાયો

તમે ઓરા આવો રાજ

જીવલડો વલોવાયો

તમે ઓરા આવો રાજ

જોડે રહેજો રાજ

ચાંદા-સૂરજની સાખે ભવોભવ

જોડે રહેજો રાજ

ચાંદા-સૂરજની સાખે ભવોભવ

જોડે રહેજો રાજ