ડોલરિયો દરિયા પાર

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ડોલરિયો દરિયા પાર
લોકગીત


<poem> દળ હાલ્યાં ને વાદળ ઊમટ્યાં, મધ દરિયે ડૂલેરાં વ્હાણ : મોરલી વાગે છે.

એક હાલાર શહેરના હાથીડા, કાંઇ આવ્યા અમારે દેશ: મોરલી વાગે છે. છેલછોગાળો હોય તો મૂલવે, ડોલરિયો દરિયા પાર : મોરલી વાગે છે.

એક ઘોઘા તે શહેરના ઘોડલા, કાંઇ આવ્યા અમારે દેશ: મોરલી વાગે છે. છેલછોગાળો હોય તો મૂલવે, ડોલરિયો દરિયા પાર : મોરલી વાગે છે.

એક વાળાક શહેર વેલડી; કાંઇ આવી અમારે દેશ : મોરલી વાગે છે. છેલછોગાળો હોય તો મૂલવે, ડોલરિયો દરિયા પાર : મોરલી વાગે છે.

એક ચીતળ શહેરની ચુંદડી, કાંઇ આવી અમારે દેશ : મોરલી વાગે છે. છેલછોગાળો હોય તો મૂલવે, ડોલરિયો દરિયા પાર : મોરલી વાગે છે.

એક સૂરત શહેરની સાડીઓ, કાંઇ આવી અમારે દેશ : મોરલી વાગે છે. છેલછોગાળો હોય તો મૂલવે, ડોલરિયો દરિયા પાર : મોરલી વાગે છે.

એક મુંબઈ શહેરના મોતીડાં કાંઇ આવ્યાં અમારે દેશ : મોરલી વાગે છે. છેલછોગાળો હોય તો મૂલવે, ડોલરિયો દરિયા પાર : મોરલી વાગે છે.

એક દખણ શહેરના ડોળિયા કાંઇ આવ્યાં અમારે દેશ : મોરલી વાગે છે. છેલછોગાળો હોય તો મૂલવે, ડોલરિયો દરિયા પાર : મોરલી વાગે છે.