ઢાંચો:Hanging indent

વિકિસ્રોતમાંથી
{{{1}}}
Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

Usage[ફેરફાર કરો]

Hanging indent template. The default inset is 2em when one parameter is used with single pipe | to separate the template name and the text. (The expression {{lorem ipsum}} is simply used below to generate some arbitrary text.)


one parameter

{{hanging indent|{{lorem ipsum}}}}

produces

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.


shorthand version

{{hi|{{lorem ipsum}}}}

produces

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.


To specify the amount of indent, use the width first

E.g. for an indent of 1em:

{{hanging indent|1em|{{lorem ipsum}}}}

produces

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Spanning multiple pages[ફેરફાર કરો]

You can also use {{hanging indent/s}} to open and {{hanging indent/e}} and close the paragraph. But if you need to span the paragraph across pages, you should use the footer and header to create two separate paragraphs, each with hanging-indents, which will not be transcluded to the main namespace. /m can be used instead of /s for a paragraph with no hanging first line. Every page must have one of each, one at the start and one at the end. When the pages are all transcluded, you will end up with just one {{hanging indent/s}} and just one {{hanging indent/e}} at the start and end of the section, respectively. In this way an indented paragraph may span over two or more pages. In the schema below, omit the middle page if it only spans two pages.

First page[ફેરફાર કરો]

Body
{{hanging indent/s}}
Start of the hanging indent text.
Footer
{{hanging indent/e}}

Middle pages[ફેરફાર કરો]

Header
{{hanging indent/m}}
Body
continuation of the paragraph goes here.
Footer
{{hanging indent/e}}

Last page[ફેરફાર કરો]

Header
{{hanging indent/m}}
Body
The last part of the paragaph is here.
{{hanging indent/e}}

See also[ફેરફાર કરો]