લખાણ પર જાઓ

ઢાંચો:Linear-gradient

વિકિસ્રોતમાંથી


Template documentation[view] [edit] [history] [purge]


This template creates a gradient background. This currently works in Firefox (3.6 and up), Opera (11.10 and up), Safari (5.1 and up), Google Chrome (10 and up) and Internet Explorer 10.

Use within a CSS style tag. The template uses the background-image property.

<div style="{{linear-gradient | start position | #color [stop], #color [stop][, #color [stop], ...] }}">Lorem ipsum...</div>

  1. start position – Mandatrory. Specify a start point: left, top, right or bottom, or a combination of two of each, e.g. top left. This provides eight starting points.
  2. color – The first two colors are mandatory. You can define any number of additional colors, separated with commas.
  3. stop – Optional. You can specify a stop position for each color using a percentage (e.g. 45%) or pixels (e.g. 60px).

The template does not assign a default background-color, and therefor does not provide an automatic fallback for browsers that do not support gradients. To provide a fallback, always specify a background color in front of the template.

This template uses the new CSS3 properties for linear gradients: -moz-linear-gradient, -ms-linear-gradient, -o-linear-gradient, -webkit-linear-gradient and linear-gradient It does not use the legacy -webkit-gradient property due to its deviating parameter format. This means that this template does not work in Safari versions below 5.1 and Google Chrome versions below 10.

  • <div style="{{linear-gradient|left|#ffdddd, #ddddff}}">Lorem ipsum...</div> will produce
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
  • <div style="{{linear-gradient|left|#ffdddd, #ddffdd 50%, #ddddff}}">Lorem ipsum...</div> will produce
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
  • <div style="{{linear-gradient|top|#ffdddd, #ddddff}}">Lorem ipsum...</div> will produce
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Above examples use contrasting colors to show the effect more clearly. It is best to use subtle differences in color to enhance the appearance, rather than radically change it. This also minimizes the effects between browsers that do and do not support gradients.