ઢોલ ઢમક્યા ને

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

ઢોલ ઢમક્યા ને વરવહુના હાથ મળ્યા
વાજા વાગ્યા ને વરવહુના હાથ મળ્યા
હૈયાં હરખ્યા ને વરવહુના હાથ મળ્યા
પ્રેમે નીરખ્યા ને વરવહુના હાથ મળ્યા
જાણે ઈશ્વર ને પારવતી સાથ મળ્યા

જેમ નદી ને સરવરના જળ મળ્યા
એમ વર ને કન્યાના હાથ મળ્યા
જેમ દૂધમાં જાય સાકર ભળી
એમ વર ને કન્યાની જોડ મળી
જેમ શોભે લહેરો સાગરમાં
એમ શોભે વર-કન્યા માયરામાં
જેમ ઈન્દ્ર - ઈન્દ્રાણીની જોડ ઠરી
એમ વર ને કન્યાની જોડ મળી

(હસ્તમેળાપ - વરપક્ષ)