તારૂ ના માં બાળક હોઉં

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

તારૂ ના માં ! બાળક હોઉં

હોવુ પોપટ પંખી;

ઉડી જાઉં ક્યાંક કદાપિ

મનમાં એવુ ઝંખી

સાચે સાચુ કહી દેજે, કાંઈ

રાખીશ ના સંતાડી;

“પીટ્યું પોપટડુ” કરી અમને

પૂરત પીંજરે માડી?

જા માં ! ત્યારે જા ની તું,

ઉતાર અમને ખોળેથી તું

લાડ અમને ના કરતી તું,

તારે ખોળે જા નહીં રમીએ

તારે હાથે જા નહીં જમીએ

તારા ઘરમાં જા નહીં રહીશું !

વનવગડામાં ભાગી જઈશું !