દાસીને તેડી જાજો તમારા દેશમાં

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
દાસીને તેડી જાજો તમારા દેશમાં
દાસી જીવણદેશમાં રે દેશમાં

દાસી ને તેડી જાજો તમારા દેશમાં

દેશમાં રે દેશમાં

ધોળુડા વસ્ત્રો મારે અંગ રે વિરાજે

મારે ફરવું કાપડીઓના વેશમાં

વેશમાં રે વેશમાં

ખલકોને ટોપી મારે અંગ રે વિરાજે

મારે ફરવું અતિતોના વેશમાં

વેશમાં રે વેશમાં

લીલુડાં વસ્ત્રો મારે અંગ રે વિરાજે

મારે ફરવું અતિતોના વેશમાં

વેશમાં રે વેશમાં ફકિરોના

અપરાધી જીવડો તારે આશરે આવ્યો રે

લાખો ગુનહા સામે જોશ મા

જોશમા રે જોશમા

દાસી જીવણ કે સંત ભીમ કેરાં શરણાં

મારે રેવું સદા બાવાવેશમાં

વેશમાં રે વેશમાં