ધીમી ધીમી મોટર હાંકો

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

તમે ધીમી ધીમી મોટર હાંકો વરરાજા
ધીમી ધીમી મોટર હાંકો રે

રાજકોટ શહેરના ચાર દરવાજા
પહેલે દરવાજે ઊભી રાખો રે
પહેલે દરવાજે કસુંબીના હાટ છે
ઘરચોળા મોલવીને આવો ને
તમે ધીમી ધીમી મોટર હાંકો વરરાજા
ધીમી ધીમી મોટર હાંકો રે

રાજકોટ શહેરના ચાર દરવાજા
બીજે દરવાજે ઊભી રાખો રે
બીજે દરવાજે મણિયારાના હાટ છે
ચૂડલો મોલવીને વેલા આવો રે
તમે ધીમી ધીમી મોટર હાંકો વરરાજા
ધીમી ધીમી મોટર હાંકો રે

રાજકોટ શહેરના ચાર દરવાજા
ત્રીજે દરવાજે ઊભી રાખો રે
ત્રીજે દરવાજે સોનીડાના હાટ છે
પહોંચો મોલવીને વેલા આવો રે
તમે ધીમી ધીમી મોટર હાંકો વરરાજા
ધીમી ધીમી મોટર હાંકો રે

રાજકોટ શહેરના ચાર દરવાજા
ચોથે દરવાજે ઊભી રાખો રે
ચોથે દરવાજે સસરાજી ઊભા
લાડી પરણીને વેલા આવોને
તમે ધીમી ધીમી મોટર હાંકો વરરાજા
ધીમી ધીમી મોટર હાંકો રે

જાન