નાની સાધુ વંદના

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
નાની સાધુ વંદના
મુનિ આશકરણજીસાધુજીને વંદના નિત નિત કીજે,
પ્રહ ઉગમતે સૂર રે પ્રાણી;
નીચ ગતિમામ્ તે નવિ જાવે,
પામે તે ફરિદ્ધિ ભરપૂર રે પ્રાણી - સાધુજી (૧)

મોટા તે પંચ મહાવરત પાળે,
છકાયના પ્રતિપાળ રે પ્રાણી;
ભ્રમ્ર ભિક્ષા મુનિ સુઝતી લેવે,
દોષ બેતાલીસ ટાળ રે પ્રાણી - સાધુજી ( ૨ )

રિદ્ધિ સંપદા મુનિ કારમી જાણી,
દીધી સંસારને પૂંઠ રે પ્રાણી;
એવા પુરુષની સેવા કરતાં;
આઠે કરમ જાય ત્રુટ રે પ્રાણી - સાધુજી ( ૩ )

એક એક મુનિવર રસના ત્યાગી,
એક એક જ્ઞાન ભંડાર રે પ્રાણી;
એક એક મુનિવર વૈયાવચ્ચ વૈરાગી,
જેના ગુણનો ના'વે પાર રે પ્રાણી - સાધુજી ( ૪ )

ગુણ સત્તાવીસ કરીને દીપે,
જીતે પરીષહ બાવીસ રે પ્રાણી;
બાવન તો અનચરજ ટાળે,
તેને નમાવું મારું શીશ રે પ્રાણી - સાધુજી ( ૫ )

જહાજ સમાન તે સંત મુનીશ્વર,
ભવિ જીવ બેસે આય રે પ્રાણી;
પર ઉપકારી મુનિ દામ ન માગે,
દેવે તો મુક્તિ પહોંચાય રે પ્રાણી - સાધુજી ( ૬ )

સાધુ શરણે જીવ શાતાઅ રે પામે,
પાવે તે લીલ વિલાસ રે પ્રાણી;
જન્મ જરા ને મરણ મિટાવે,
ના'વે તે ફરી ગર્ભાવાસ રે પ્રાણી - સાધુજી ( ૭ )

એક વચન એ સદ્ગુરુ કેરું,
જો પ્રગટે દિલમાંય રે પ્રાણી;
નરક ગતિમાં એ નહિ જાવે,
એમ કહે જિનરાય રે પ્રાણી - સાધુજી ( ૮ )

પ્રભાતે ઉઠીને ઉત્તમ પ્રાણી,
સુણો સાધુનું વ્યાખ્યાન રે પ્રાણી;
એવા પુરુષની વડી રે પુનાઇ
પામે તે અમર વિમાન રે પ્રાણી - સાધુજી ( ૯ )

સવંત અઢાર ને વર્ષ આડત્રીશે,
બુસે તે ગામ ચોમાસ રે પ્રાણી;
મુનિ આશકરણજી એણી પેરે જંપે,
હું તો ઉત્તમ સાધુજી નો દાસ રે પ્રાણી - સાધુજી ( ૧૦ )