ના છડિયા હથિયાર

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

અલ્લાલા બેલી
અલ્લાલા બેલી
અલ્લાલા બેલી

ના છડિયા હથિયાર
અલ્લાલા બેલી
ના છડિયા હથિયાર
મરણે જો હકડીવાર
દેવોભા ચેતો
ના છડિયા હથિયાર
મૂળુભા બંકડા
ના છડિયા હથિયાર

પેલો ધીંગાણો
પીપરડી જો કિયો
ઉતે કીને ન ખાધી માર
કીને ન ખાધી માર
દેવોભા ચેતો
કીને ન ખાધી માર
મૂળુભા બંકડા
ના છડિયા હથિયાર

હેબટ લટૂરજી મારું રે
ચડિયું બેલી
ઝલ્લી માછરડેજી ધાર
ઝલ્લી માછરડેજી ધાર
દેવોભા ચેતો
ઝલ્લી માછરડેજી ધાર
મૂળુભા બંકડા
ના છડિયા હથિયાર

જોટો સ્કૂલ હણે
છાતીએ ચડાયો નાર
હેબટ લટૂર મુંજો ઘા
દેવોજી ચેતો
હેબટ લટૂર મુંજો ઘા
મૂળુભા બંકડા
ના છડિયા હથિયાર

ડાબે તે પડખે
ભૈરવ બોલે જુવાનો
ધીંગાણે મેં
લોહેંજી ઘમસાણ
દેવોજી ચેતો
લોહેંજી ઘમસાણ
મૂળુભા બંકડા
ના છડિયા હથિયાર

અલ્લાલા બેલી અલ્લાલા બેલી