પરદેશી લાલ પાંદડું

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

પાંદડું ઊડી ઊડી જાય રે

પરદેશી લાલ પાંદડું

પાંદડું ઊડી ઊડી જાય રે

પરદેશી લાલ પાંદડું

પાંદડાની માયા મુને લાગી રે

પરદેશી લાલ પાંદડું

પાંદડું ઊડી ઊડી જાય રે

પરદેશી લાલ પાંદડું

ઓ માડી મારો સાસરો આણે આવ્યો
માડી હું તો સસરા ભેળી નહિ જાઉં રે
સાસુજી મેણાં મારે

પરદેશી લાલ પાંદડું

ઓ માડી મારો જેઠજી આણે આવ્યો
માડી હું તો જેઠજી ભેળી નહિ જાઉં
જેઠાણી મેણાં મારે

પરદેશી લાલ પાંદડું

ઓ માડી મારો દેરજી આણે આવ્યો
માડી હું તો દેરજી ભેળી નહિ જાઉં
દેરાણી મેણાં બોલે

પરદેશી લાલ પાંદડું

ઓ માડી મારો પરણ્યો આણે આવ્યો
માડી હું તો પરણ્યા ભેળી ઝટ જાઉં
પરણ્યોજી મીઠું બોલે

પરદેશી લાલ પાંદડું