પાવલાંની પાશેર

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

પાવલાંની પાશેર લાડકડાંને હળદી ચડે છે
પાવલાંની પાશેર જીગરભાઈને પીઠી ચડે છે

અડધાની અધશેર લાડકડાંને હળદી ચડે છે
અડધાની અધશેર જીગરભાઈને પીઠી ચડે છે

રૂપૈયાની શેર રે જીયાવરને હળદી ચડે છે
રૂપૈયાની શેર રે જીયાવરને પીઠી ચડે છે

આણી અમારે ઘેર રે જીયાવરને હળદી ચડે છે
આણી અમારે ઘેર રે જીયાવરને પીઠી ચડે છે

વાટકડે ઘોળાય રે લાડકડાંને પીઠી ચડે છે
લાડકડાંને ચોળાય જીગરભાઈને પીઠી ચડે છે

પીઠી