પા પા પગલી

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

પા પા પગલી,

મામાની ડગલી.


મામાની ડગલી,

હીરાની ઢગલી.


હીરા ઊછળિયા,

આભલે અડિયા.


આભલે અડિયા,

તારલા બન્યાં!!