લખાણ પર જાઓ

પૃષ્ઠ:Gandhi-Bapuno-Pavado by Khbaradar.pdf/૩૮

વિકિસ્રોતમાંથી
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે

ખે દુ:ખદ પ્રસગે જેને ખ્યા, ગુજી પુત્ર સમા મહાદેવ, કરી અદ્ભુત સેવ : નખન ગાંધી બાપુને ! હતા. બાપુના આત્મજ એ ખરે, નાપુનુ જાણે સુખ સ્વયંમેષ, અમીઝીહુ ને બનચર ગાંધી બાપુને આગાર્સે ધુમાળીસ ફેબ્રુઆરીમાં, કસ્તુરબાનું થયું અવસાન, આતાત સમાન ધનવન ગાંધી બાપુને બા તા પૂર્ણ પતિત્રત પાળતા, વાં બાપુની છાયા નિદ્દાન, સદા ગુજીવાત # ધનધન ગાંધી બાપુને ગુમાળીસના મેમા મા ખાપુને, પછી હિન્દુ મુસ્લિમ કરવા એક, થયા મત અને ફ ધન ગાથી બાપુને ત મથ્યા ખાપુ બહુ ધૈર્ય ને સ્નેહથી, ગૃષો નિષ્ફળ પદ્ધ વેક, બાપુ સૂર્યો છેક નલન ગાંધી બાપુને આાગણીસ ને છેંતાળીસના માર્ચમા, બાબા લાડથી ત્રસુ પ્રલાત, પૂછ્યા હિંદ અસ્માન ! બનધન ગાંધી બાપુને જુદા પડવા હિંદુથી મુસ્લિમો મળ્યા, ખાપુ ચાહતા અખંડ હિંદુસ્તાન, થયું ન સમાધાન વનલન ગાધી આપુને ચાલી ભારે ખુનામરકી દેશમા, ઊળી છત્રીએશનગ ગાત્મગામ, ભૂચા સ્નેહ તમામ : કાનન ગાંધી બાપુને ૩૧ 131 ૧૩૨ ૧૩૩

૧૩૪

૩૨