બેડાં મારા નંદવાણાં

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

પાણી ગ્યા'તાં રે બેની અમે તળાવનાં રે
પાળેથી લપટ્યો પગ
બેડાં મારા નંદવાણાં રે

ચોરે બેઠાં રે બેની તારા સસરાજી રે
કેમ કરી ઘરમાં જઈશ કે
બેડાં તારા નંદવાણાં રે

લાંબા તાણીશ રે બેની મારા ઘૂમટાં રે
રૂમઝૂમ કરતી જઈશ કે
બેડાં મારા નંદવાણાં રે

પાણી ગ્યા'તાં રે બેની અમે તળાવનાં રે
પાળેથી લપટ્યો પગ
બેડાં મારા નંદવાણાં રે

ડેલીએ બેઠાં રે બેની તારા જેઠજી રે
કેમ કરી ઘરમાં જઈશ કે
બેડાં તારા નંદવાણાં રે

લાંબા તાણીશ રે બેની મારા ઘૂમટાં રે
ધમધમ કરતી જઈશ કે
બેડાં મારા નંદવાણાં રે

પાણી ગ્યા'તાં રે બેની અમે તળાવનાં રે
પાળેથી લપટ્યો પગ
બેડાં મારા નંદવાણાં રે

ઓસરિયે બેઠાં રે બેની તારા સાસુજી રે
કેમ કરી ઘરમાં જઈશ કે
બેડાં તારા નંદવાણાં રે

લાંબા તાણીશ રે બેની મારા ઘૂમટાં રે
હળવે હળવે જઈશ કે
બેડાં મારા નંદવાણાં રે

પાણી ગ્યા'તાં રે બેની અમે તળાવનાં રે
પાળેથી લપટ્યો પગ
બેડાં મારા નંદવાણાં રે

ઓરડે બેઠાં રે બેની તારા પરણ્યોજી રે
કેમ કરી ઘરમાં જઈશ કે
બેડાં તારા નંદવાણાં રે

આઘા રાખીશ રે બેની મારા ઘૂમટાં રે
મલકી મલકી જઈશ કે
બેડાં મારા નંદવાણાં રે

પાણી ગ્યા'તાં રે બેની અમે તળાવનાં રે
પાળેથી લપટ્યો પગ
બેડાં મારા નંદવાણાં રે

વિશેષ માહિતી[ફેરફાર કરો]

ગુજરાતી ચિત્રપટ ભાદર તારા વહેતાં પાણીમાં લોકગીત વપરાયું હતું.