ભઈલો મારો ડાહ્યો

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
ભઈલો મારો ડાહ્યો
અજ્ઞાત


હાલા રે વાલા, મારા ભઈલાને,
હાં…હાં…હાં…હાં

ભઈલો મારો ડાહ્યો,
પાટલે બેસી નાહ્યો,
પાટલો ગયો ખસી,
ભઈલો પડ્યો હસી,
હાલા રે વાલા મારા ભઈલાને,
હાં…હાં…હાં…હાં

ભાઈ મારો છે સાગનો સોટો,
આવતી વહુનો ચોટલો મોટો,
ભાઈ મારો છે વણઝારો,
એને શેર સોનું લઈ શણગારો,
હાલા રે વાલા મારા ભઈલાને,
હાં…હાં…હાં…હાં

હાલા રે વાલા મારી બેનડીને,
હાં…હાં…હાં…હાં

બેની મારી છે ડાહી,
પાટલે બેસીને નાહી,
પાટલો ગયો ખસી,
બેની પડી હસી,
હાલા રે વાલા મારી બેનડીને,
હાં…હાં…હાં…હાં

બેની મારી છે લાડકી,
લાવો સાકર ઘીની વાડકી,
ખાશે સાકર ઘી મારી બેની,
ચાટશે વાડકી મિયાંઉ મીની,
હાલા રે વાલા મારી બેનડીને,
હાં…હાં…હાં…હાં