ભજો રે ભૈયા રામ ગોવિંદ હરિ

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
ભજો રે ભૈયા રામ ગોવિંદ હરિ
સંત કબીર


ભજો રે ભૈયા રામ ગોવિંદ હરિ,
રામ ગોવિંદ હરિ ... ભજો રે ભૈયા

જપ તપ સાધન કછુ નહીં લાગત,
ખરચત નહીં ગઠરી ... ભજો રે ભૈયા

સંતત સંપત સુખ કે કારન,
જાસે ભૂલ પરી ... ભજો રે ભૈયા

કહત કબીર જા મુખ રામ નાહીં
તા મુખ ધૂલ ભરી ... ભજો રે ભૈયા.

સંત કબીર