માયરામાં ચાલે મલપતા

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

ઓઢી નવરંગ ચુંદડી
પાયે ઝાંઝરનો ઝમકાર
પાયે ઝાંઝરનો ઝમકાર
માયરામાં ચાલે મલપતા
મલપતા મલપતા

ઓઢી નવરંગ ચુંદડી
પાયે ઝાંઝરનો ઝમકાર
પાયે ઝાંઝરનો ઝમકાર
માયરામાં ચાલે મલપતા
મલપતા મલપતા

બેનીએ સાડી પહેરી છે સવા લાખની
બેનીએ સેલું પહેર્યું છે સવા લાખનું

તો ય બહેનીને પાનેતરનો શોખ
પાનેતરનો શોખ માયરામાં

ચાલે મલપતી
મલપતી મલપતી

ઓઢી નવરંગ ચુંદડી
પાયે ઝાંઝરનો ઝમકાર
પાયે ઝાંઝરનો ઝમકાર
માયરામાં ચાલે મલપતા
મલપતા મલપતા

બેનીએ પહોંચો પહેર્યો છે સવા લાખનો
બેનીએ બંગડી પહેરી છે સવા લાખની

તો ય બેનીને મીંઢળનો શોખ
બેનીને મીંઢળનો શોખ

માયરામાં ચાલે મલપતી
મલપતી મલપતી

ઓઢી નવરંગ ચુંદડી
પાયે ઝાંઝરનો ઝમકાર
પાયે ઝાંઝરનો ઝમકાર
માયરામાં ચાલે મલપતા
મલપતા મલપતા

બેનીએ દામણી પહેરી છે વા લાખની
બેનીએ દામણી પહેરી છે સવા લાખની

તો ય બેનીને મોડીયાનો શોખ
બેનીને મોડીયાનો શોખ

માયરામાં ચાલે મલપતી
મલપતી મલપતી
ઓઢી નવરંગ ચુંદડી
પાયે ઝાંઝરનો ઝમકાર
પાયે ઝાંઝરનો ઝમકાર
માયરામાં ચાલે મલપતા
મલપતા મલપતા

બેનીએ નથડી પહેરી છે સવા લાખની
બેનીએ હારલો પહેર્યો છે સવા લાખનો

તો ય બેનીને વરમાળાનો શોખ
બેનીને વરમાળાનો શોખ

માયરામાં ચાલે મલપતી
મલપતી મલપતી
ઓઢી નવરંગ ચુંદડી
પાયે ઝાંઝરનો ઝમકાર
પાયે ઝાંઝરનો ઝમકાર
માયરામાં ચાલે મલપતા
મલપતા મલપતા

કન્યા પધરામણી