માયરામાં ચાલે મલપતા

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

ઓઢી નવરંગ ચુંદડી
પાયે ઝાંઝરનો ઝમકાર
પાયે ઝાંઝરનો ઝમકાર
માયરામાં ચાલે મલપતા
મલપતા મલપતા

ઓઢી નવરંગ ચુંદડી
પાયે ઝાંઝરનો ઝમકાર
પાયે ઝાંઝરનો ઝમકાર
માયરામાં ચાલે મલપતા
મલપતા મલપતા

બેનીએ સાડી પહેરી છે સવા લાખની
બેનીએ સેલું પહેર્યું છે સવા લાખનું

તો ય બહેનીને પાનેતરનો શોખ
પાનેતરનો શોખ માયરામાં

ચાલે મલપતી
મલપતી મલપતી

ઓઢી નવરંગ ચુંદડી
પાયે ઝાંઝરનો ઝમકાર
પાયે ઝાંઝરનો ઝમકાર
માયરામાં ચાલે મલપતા
મલપતા મલપતા

બેનીએ પહોંચો પહેર્યો છે સવા લાખનો
બેનીએ બંગડી પહેરી છે સવા લાખની

તો ય બેનીને મીંઢળનો શોખ
બેનીને મીંઢળનો શોખ

માયરામાં ચાલે મલપતી
મલપતી મલપતી

ઓઢી નવરંગ ચુંદડી
પાયે ઝાંઝરનો ઝમકાર
પાયે ઝાંઝરનો ઝમકાર
માયરામાં ચાલે મલપતા
મલપતા મલપતા

બેનીએ દામણી પહેરી છે વા લાખની
બેનીએ દામણી પહેરી છે સવા લાખની

તો ય બેનીને મોડીયાનો શોખ
બેનીને મોડીયાનો શોખ

માયરામાં ચાલે મલપતી
મલપતી મલપતી
ઓઢી નવરંગ ચુંદડી
પાયે ઝાંઝરનો ઝમકાર
પાયે ઝાંઝરનો ઝમકાર
માયરામાં ચાલે મલપતા
મલપતા મલપતા

બેનીએ નથડી પહેરી છે સવા લાખની
બેનીએ હારલો પહેર્યો છે સવા લાખનો

તો ય બેનીને વરમાળાનો શોખ
બેનીને વરમાળાનો શોખ

માયરામાં ચાલે મલપતી
મલપતી મલપતી
ઓઢી નવરંગ ચુંદડી
પાયે ઝાંઝરનો ઝમકાર
પાયે ઝાંઝરનો ઝમકાર
માયરામાં ચાલે મલપતા
મલપતા મલપતા

કન્યા પધરામણી