મીડિયાવિકિ:Proofreadpage index data config

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

{

  "પ્રકાર": {
    "type": "string",
    "size": 1,
    "default": "",
    "label": "પ્રકાર",
    "header": true,
    "values": {
      "પુસ્તક": "પુસ્તક",
      "જર્નલ": "જર્નલ",
      "સંગ્રહ": "સંગ્રહ",
      "મહાનિબંધ": "મહાનિબંધ",
      "શબ્દકોશ": "શબ્દકોશ"
    },
    "help": "પુસ્તકનો પ્રકાર",
    "data": "type"
  },
  "શીર્ષક": {
    "type": "page",
    "size": 1,
    "default": "",
    "label": "શીર્ષક",
    "header": true,
    "data": "title"
  },
  "ભાષા": {
    "type": "langcode",
    "size": 1,
    "default": "gu",
    "label": "ભાષા",
    "header": true,
    "data": "language"
  },
  "ગ્રંથ": {
    "type": "string",
    "size": 1,
    "default": "",
    "label": "ખંડ",
    "header": false,
    "data": "volume"
  },
  "સર્જક": {
    "type": "page",
    "size": 1,
    "default": "",
    "label": "સર્જક",
    "header": true,
    "data": "author",
    "delimiter": ";"
  },
  "અનુવાદક": {
    "type": "page",
    "size": 1,
    "default": "",
    "label": "અનુવાદક",
    "header": true,
    "data": "translator",
    "delimiter": ";"
  },
  "સંપાદક": {
    "type": "string",
    "size": 1,
    "default": "",
    "label": "સંપાદક",
    "header": false,
    "data": "editor",
    "delimiter": ";"
  },
  "ચિત્રકાર": {
    "type": "page",
    "size": 1,
    "default": "",
    "label": "ચિત્રકાર",
    "header": false,
    "data": "illustrator",
    "delimiter": ";"
  },
  "મહાવિદ્યાલય": {
    "type": "string",
    "size": 1,
    "default": "",
    "label": "મહાવિદ્યાલય",
    "header": false,
    "data": "school"
  },
  "પ્રકાશક": {
    "type": "string",
    "size": 1,
    "default": "",
    "label": "પ્રકાશક",
    "header": true,
    "data": "publisher",
    "delimiter": [
      ";",
      "asn"
    ]
  },
  "સરનામું": {
    "type": "string",
    "size": 1,
    "default": "",
    "label": "પ્રકાશન સ્થળ",
    "header": true,
    "data": "address",
    "delimiter": ";"
  },
  "વર્ષ": {
    "type": "number",
    "size": 1,
    "default": "",
    "label": "પ્રકાશન વર્ષ",
    "header": true,
    "data": "year"
  },
  "Key": {
    "type": "string",
    "size": 1,
    "default": "",
    "label": "Sort key",
    "header": false
  },
  "ISBN": {
    "type": "isbn",
    "size": 1,
    "default": "",
    "label": "આંતરરાષ્ટ્રીય માનક પુસ્તક ક્રમાંક",
    "header": false,
    "data": "identifier"
  },
  "OCLC": {
    "type": "oclc",
    "size": 1,
    "default": "",
    "label": "OCLC",
    "header": false,
    "data": "identifier"
  },
  "LCCN": {
    "type": "lccn",
    "size": 1,
    "default": "",
    "label": "LCCN",
    "header": false,
    "data": "identifier"
  },
  "BNF_ARK": {
    "type": "ark",
    "size": 1,
    "default": "",
    "label": "ARK from BNF",
    "header": false,
    "data": "identifier",
    "naan": 12148,
    "help": "ARK is the part like ark:/12148/XXXXX in the websites of the Biblioth\u00e8que Nationale de France"
  },
  "ARC": {
    "type": "arc",
    "size": 1,
    "default": "",
    "label": "National Archives identifier",
    "header": false,
    "data": "identifier"
  },
  "સ્રોત": {
    "type": "string",
    "size": 1,
    "default": "",
    "label": "સ્રોત",
    "header": false,
    "values": {
      "djvu": "djvu",
      "pdf": "pdf",
      "jpg": "jpg",
      "png": "png",
      "gif": "gif",
      "tif": "tif",
      "ogg": "ogg",
      "": "other"
    },
    "data": "source"
  },
  "Image": {
    "type": "string",
    "size": 1,
    "default": "",
    "label": "મુખપૃષ્ઠ",
    "header": false
  },
  "પ્રગતિ": {
    "type": "string",
    "size": 1,
    "default": "UP",
    "label": "પ્રગતિ",
    "header": false,
    "values": {
      "UP": "કાર્યાધીન",
      "TO": "ટાયપિંગ પૂર્ણ",
      "PO": "ભૂલશુદ્ધિ પૂર્ણ",
      "V": "પ્રમાણિત"
    },
    "data": "progress"
  },
  "પાનાં": {
    "type": "string/line",
    "size": 15,
    "default": "\u003Cpagelist /\u003E",
    "label": "પાનાં",
    "header": false,
    "help": "",
    "data": "pagelist"
  },
  "Volumes": {
    "type": "string/line",
    "size": 5,
    "default": "",
    "label": "ગ્રંથો",
    "header": false
  },
  "ટિપ્પણી": {
    "type": "string/line",
    "size": 15,
    "default": "",
    "label": "અનુક્રમણિકા",
    "header": true
  },
  "Width": {
    "type": "number",
    "size": 1,
    "default": "",
    "label": "Scan resolution in edit mode",
    "header": false
  },
  "Css": {
    "type": "string/line",
    "size": 1,
    "default": "",
    "label": "Css",
    "header": true
  },
  "Header": {
    "type": "string",
    "size": 1,
    "default": "",
    "label": "Header",
    "header": true
  },
  "Footer": {
    "type": "string",
    "size": 1,
    "default": "\n",
    "label": "Footer",
    "header": true
  },
  "Notes": {
    "type": "string/line",
    "hidden": true,
    "header": true
  },
  "wikipedia": {
    "type": "string",
    "hidden": true,
    "header": true
  },
  "commons": {
    "type": "string",
    "hidden": true,
    "header": true
  },
  "commonscat": {
    "type": "string",
    "hidden": true,
    "header": true
  },
  "wikiquote": {
    "type": "string",
    "hidden": true,
    "header": true
  },
  "wikidata": {
    "type": "string",
    "hidden": true,
    "header": true
  },
  "wikinews": {
    "type": "string",
    "hidden": true,
    "header": true
  },
  "wiktionary": {
    "type": "string",
    "hidden": true,
    "header": true
  },
  "wikibooks": {
    "type": "string",
    "hidden": true,
    "header": true
  },
  "wikiversity": {
    "type": "string",
    "hidden": true,
    "header": true
  },
  "wikispecies": {
    "type": "string",
    "hidden": true,
    "header": true
  },
  "meta": {
    "type": "string",
    "hidden": true,
    "header": true
  },
  "portal": {
    "type": "string",
    "hidden": true,
    "header": true
  },
  "wikilivres": {
    "type": "string",
    "hidden": true,
    "header": true
  }

}