મીડિયાવિકિ:Titleblacklist

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
  1. આ શીર્ષક કાળી યાદી છે. સામાન્ય ઍક્સરેશનને મળતા શીર્ષકો અને સભ્યો બનાવી ન શાકાય.
  2. ટિપ્પણી માટે "#" વાપરો.
  3. આ મૂળ રીતે કેસ ઈનસેન્સીટીવ છે.