રસજ્યોત

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

એક જ્વાલા જલે તુજ નેનનમાં
રસજ્યોત નિહાળી નમું હું નમું
એક વીજ ઝલે નભમંડળમાં
રસજ્યોત નિહાળી નમું હું નમું

મધરાતના પહોર અઘોર હતા
અંધકારના દોર જ ઓર હતા
તુજ નેનનમાં મોરચકોર હતા
રસજ્યોત નિહાળી નમું હું નમું

અહા ! વિશ્વના દ્વાર ખુલ્યાં, ઉછળ્યાં
અહા ! અબધૂતને બ્રહ્મયોગ મળ્યા
અહા ! લોચન લોચન માંહી ઢળ્યાં
રસજ્યોત નિહાળી નમું હું નમું

દગ્બાણથી પ્રારબ્ધલેખ લખ્યા
કંઈ પ્રેમીએ પ્રેમપથી પરખ્યા
અને આત્માએ આત્મનને ઓળખ્યો
રસજ્યોત નિહાળી નમું હું નમું