રાય કરમલડી રે

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

મારા ખેતરને શેઢડે
રાય કરમલડી રે
ફાલી છે લચકા લોળ
રાય કરમલડી રે
વાળો જીગરભાઈ ડાળખી
રાય કરમલડી રે
વીણો અમીવહુ ફૂલડાં
રાય કરમલડી રે
વીણીચૂંટીને ગોરીએ છાબ ભરી
રાય કરમલડી રે
તેનો ગૂંથે માલણ મોડિયો
રાય કરમલડી રે
મોડિયો અમીવહુને માથડે
રાય કરમલડી રે
તેનો ગૂંથે માલણ છોગલો
રાય કરમલડી રે
છોગલો દેખી રાણી રવે ચડ્યાં
રાય કરમલડી રે
પરણું તો જીગરભાઈ મોભીને
રાય કરમલડી રે

જાન પ્રસ્થાન