રાસાષ્ટક

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
રાસાષ્ટક
બ્રહ્માનંદ સ્વામી


(દોહા)
એક સમય શશિ ઉદિત અતિ, હોય મન અધિક ઉલ્લાસ
યમુના તટ વ્રજનાર જુત, રચ્યો મનોહર રાસ
ભર ભર તન સજ આભરણ, વર વન કરણ વિહાર
કર કર ગ્રહ નટવર કૃષ્ણ, સર સર અનુસર સાર

(છંદ રેણકી)
સર સર પર સધર અનર તર, અનુસર કરકર વરઘર મેલ કરે,
હરિહર સુર અવર અછર અતિ મનહર, ભર ભર અતિ ઉર હરખ ભરે,
નિરખત નર પ્રવર, પ્રવર ગણ નિરઝર, નિકટ મુકુટ શિર સવર નમે
ઘણ રવ પર ફરર ફરર પદ ઘુંઘર, રંગભર સુંદિર શ્યામ રમે
રે ભાઈ રંગભર સુંદિર શ્યામ રમે

ઝણણણણ ઝણણ ખણણ પદ ઝાંઝર ગોમ ધણણ ગણણણણ ગયણે
તણણણ બજ તંત ઠણણ ટંકારવ, રણણણ સુર ધણણણ રયણે
ત્રહ ત્રહ અતિ ત્રણણ ધણણ અતિ ત્રાંસા, ભ્રમણ ભમરવત રમણ ભ્રમે
ઘણ રવ પર ફરર ફરર પદ ઘુંઘર, રંગભર સુંદિર શ્યામ રમે
રે ભાઈ રંગભર સુંદિર શ્યામ રમે

ઝટ પટ પટ ઉલટ પલટ નટવત ઝટ, લટ પટ કટ ઘટ નિપટ લલે
કોકટ અતિ ઉકટ ત્રકટ ગતિ ધિન કટ, મન ડરમટ લટ લપટ મલે
જમુના તટ પ્રગટ અમટ અટ રટ જૂટ, સૂર થટ ખેખટ તેણ સમે
ઘણ રવ પર ફરર ફરર પદ ઘુંઘર, રંગભર સુંદિર શ્યામ રમે
રે ભાઈ રંગભર સુંદિર શ્યામ રમે

ધમ ધમ અતિ ધમક ઠમક પદ ઘુંઘર, ધમધમ ક્રમ સમ હોત ધરા,
ભ્રમ ભ્રમ વત વિષય પરિશ્રમ વત ભ્રમ, ખમ ખમ દમ અહી વિખમ ખરા,
ગમ ગતિ અતિ અગમ નિગમ ન લહત ગમ, નટવત રમઝમ ગમ મન મેં
ઘણ રવ પર ફરર ફરર પદ ઘુંઘર, રંગભર સુંદિર શ્યામ રમે
રે ભાઈ રંગભર સુંદિર શ્યામ રમે

ગત ગત પર ઉગત તુગત, નૃત, પ્રિય ગત રત ઉનમત, ચિત્ત વધત રતિ,
તત પર ઘ્રત નચત ઉચત મુખ થૈ થત, આવૃત અત ઉત ભ્રમત અતિ,
ધિધિતત ગત બજત મૃદંગ, સૂર ઉધ્ધત, કૃત ભ્રત નર તત અતત ક્રમે,
ઘણ રવ પર ફરર ફરર પદ ઘુંઘર, રંગભર સુંદિર શ્યામ રમે
રે ભાઈ રંગભર સુંદિર શ્યામ રમે

થન ગન તન નચત પવન પ્રચલન થન, સુમન ગગન ધુન મગન સરા
મન મન વર કૃષ્ણ પ્રસન્ન ધન તમ મન, ધન ધન વન તાસ ધરા
બિસરે તન ભાન ખાન પાન વિધિ, ગાન તાન જેહિ કાન ગમૈ
ઘણ રવ પર ફરર ફરર પદ ઘુંઘર, રંગભર સુંદિર શ્યામ રમે
રે ભાઈ રંગભર સુંદિર શ્યામ રમે

ઢલ ઢલ રંગ પ્રગલ અઢલ જન પર ઢલ ઝલ ઝલ અનકલ તેજ ઝરે
ખલ ખલ ભુજ ચુડ ચપલ અતિ ખલકત કાન કતોહલ પ્રબલ કરે,
વલવલ ગલ હસ્ત તુમલ ચિત વલવલ, જુગલ જુગલ પ્રતિ રંગ જમે
ઘણ રવ પર ફરર ફરર પદ ઘુંઘર, રંગભર સુંદિર શ્યામ રમે
રે ભાઈ રંગભર સુંદિર શ્યામ રમે

સરવસ વસ મોહ દરસ સુર થિત શશિ, અરસ પરસ ત્રસ ચરસ અતિ
કસકસ પટ હુલસ વિલસ ચિત આક્રસ, રસ બસ ખુસ હસ વરસ રતિ,
દ્રસ નવરસ સરસ ભયો બ્રહ્માનંદ, અનરસ મનસ તરસ અથમેં,
ઘણ રવ પર ફરર ફરર પદ ઘુંઘર, રંગભર સુંદિર શ્યામ રમે
રે ભાઈ રંગભર સુંદિર શ્યામ રમે