લીલા માંડવા રોપાવો

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

લીલા માંડવા રોપાવો
લીલા ચોક સજાવો માણારાજ

લીલા વાંસ વઢાવો
રૂડાં માંડવા બંધાવો માણારાજ

લાડેકોડે લીલાબેન પરણાવો માણારાજ

લીલા માંડવા રોપાવો
લીલા ચોક સજાવો માણારાજ

એમના કાકાને તેડાવો
એમની કાકીને તેડાવો માણારાજ

લાડેકોડે ભત્રિજી પરણાવો માણારાજ
લીલા માંડવા રોપાવો
લીલા ચોક સજાવો માણારાજ

લીલા વાંસ વઢાવો
રૂડાં માંડવા બંધાવો માણારાજ

લાડેકોડે નિશાબેન પરણાવો માણારાજ

લીલા માંડવા રોપાવો
લીલા ચોક સજાવો માણારાજ

એમના નાનાને તેડાવો
એમની નાનીને તેડાવો માણારાજ

લાડેકોડે દીકરી પરણાવો માણારાજ
લીલા માંડવા રોપાવો
લીલા ચોક સજાવો માણારાજ

મંડપ મહૂરત