વાડીનો મોરલો

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
વાડીનો મોરલો
અજ્ઞાત


<poem>

વાડીના મોરલા ! આવજે હો ! મ્હારી વાડીના મોરલા ! આવજે હો !

મ્હારા ઘરચોકમાં નિત નિત આવજે; વાડીના મોરલા ! આવજે હો !

ત્હારી કળાએ ઉગી અગણિત ભાતો; એમાંની એક તો આલેખજે હો ! વાડીના મોરલા ! આવજે હો !

કલ્પનાની મંજરી શી કનકની કલગી; દોડજે, ઉમંગે ડોલાવજે હો ! વાડીના મોરલા ! આવજે હો !

મીઠા લાગે મ્હને ત્હારા ટહુકડા; ટહૌકી, કળાયલ ! નાચજે હો ! વાડીના મોરલા ! આવજે હો !

અન્તરની પ્રીત સમી ચાલ ત્હારી, મોરલા ! કૂદજે તું, દૂર ના ઉદજે હો ! વાડીના મોરલા ! આવજે હો !

-૦-