વિકિસ્રોત:પ્રસ્તાવિત રદ્દીકરણો

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

પ્રકાશન અધિકાર ભંગ કે અન્ય કોઈ પણ કારણસર જો આપને લાગે કે કોઈ કૃતિ વિકિસ્રોત પર રાખવાને લાયક નહીં તો તેને હટાવવા સંબંધે વિનંતિ આપ અહીં કરી શકો છો.