વિકિસ્રોત ચર્ચા:પ્રકાશનાધિકાર નીતિ

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

અંગ્રેજી Wikisourceનાં અન્ય સંકળાયેલ પાનાંઓના અનુવાદની પ્રવૃતિને આપણે સંકલિત્ અને સુઆયોજીત્ સ્વરૂપે કરી શકીએ તે માટે મારૂં સૂચન છે કે અનુવાદની પ્રવૃતિની વહેંચણી આપણે આ મચ દ્વારા કરીએ. આમ કરવાથી આપણે વધારે અસરકારક અને કાર્યક્ષમ રીતે આ પ્રવૃતિ કરી શકીશું. તદુપરાંત આપણે જે પણ્ પાનાંનો અનુવાદ હાથ પર લઇએ તે પાનાં પર હાયપર્ લિંક્ થયેલ સંદર્ભનાં પાનાંઓનો પણ્ અનુવાદ કરવો જોઇએ કે કેમ તે પણ્ નક્કી કરીને તે પણ્ કુલ્લે કરવાનાં કામોમાં આવરી લઇ તેની પણ્ સંકલિત્ વહેંચણી કરીએ. --Amvaishnav