વિચાર્યુ ના

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search

વિચાર્યુ ના લધુ વયમાં
પછી વિધા ભણ્યાથી શું ?
ખરે વખતે ન કીધું તું
પછી કીધું ન કીધું શું