શરીરં સુરૂપં - ગુરુસ્તોત્ર

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
શરીરં સુરૂપં - ગુરુસ્તોત્ર
શંકરાચાર્ય


શરીરં સુરૂપં સદા રોગમુક્તં
   યશશ્ચારુ ચિત્રં ધનં મેરુતુલ્યમ્ ।
ગુરોરઙ્‌ધ્રિપદ્મે મનશ્ચેન્ન લગ્નં
   તતઃ કિં તતઃ કિં તતઃ કિં તતઃ કિમ્ ॥૧॥

ષડઙ્‍ગાદિવેદો મુખે શાસ્ત્રવિદ્યા
   કવિત્વાદિ ગદ્યં સુપદ્યં કરોતિ ।
ગુરોરઙ્‌ધ્રિપદ્મે મનશ્ચેન્ન લગ્નં
   તતઃ કિં તતઃ કિં તતઃ કિં તતઃ કિમ્ ॥૨॥

કલત્રં ધનં પુત્રપૌત્રાદિ સૌખ્યં
   ગૃહં બાન્ધવાઃ સર્વમેતદ્ધિજાતમ્ ।
ગુરોરઙ્‌ધ્રિપદ્મે મનશ્ચેન્ન લગ્નં
   તતઃ કિં તતઃ કિં તતઃ કિં તતઃ કિમ્ ॥૩॥

વિદેશેષુ માન્યઃ સ્વદેશેષુ ધન્યઃ
   સદાચારવૃત્તેષુ મત્તો ન ચાન્યાઃ ।
ગુરોરઙ્‌ધ્રિપદ્મે મનશ્ચેન્ન લગ્નં
   તતઃ કિં તતઃ કિં તતઃ કિં તતઃ કિમ્ ॥૪॥